Ochrana osobných údajov


Cestovná kancelária a JURIĆ travel, s.r.o., so sídlom Fándlyho 2419/27, 900 31 Stupava, IČO: 44 363 524, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 54295/B (ďalej len „JURIĆ travel“) spracúvajú osobné údaje klienta ako spoločný prevádzkovatelia v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), v súvislosti s poskytovaním vybraných (objednaných) služieb klientovi. Každá zo spoločných prevádzkovateľov je zodpovedný za ochranu a bezpečnosť osobných údajov klienta, ktoré sám spracúva vo svojom pracovnom prostredí.

Keďže JURIĆ travel vystupuje voči klientovi ako predajca, resp. sprostredkovateľ služieb poskytovaných cestovnou kanceláriou spracúva poskytnuté osobné údaje klienta, a to najmä meno, priezvisko, krajina, email, telefóne číslo, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné najmä na poskytovanie informácií klientovi, vybavovanie jeho žiadostí ako aj vedenie evidencie klientov, a pre plnenie povinností JURIĆ travel uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Občiansky zákonník, zákon č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

Poskytnutie osobných údajom JURIĆ travel je nevyhnutné pre naplnenie vyššie uvedených účelov. V prípade ich neposkytnutia by nebolo možné poskytnúť klientovi objednané služby. Spracúvanie osobných údajov vykonáva JURIĆ travel po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností súvisiacich s poskytovaním vybraných služieb.

Klientova emailova adresa sa spracúva na základe oprávneného záujmu JURIĆ travel za účelom zasielania informácií o novinkách a špeciálnych ponukách JURIĆ travel (newsletter). Spracúvanie emailovej adresy na účely priameho marketingu založené na oprávnenom záujme JURIĆ travel spočíva na existujúcom zákazníckom vzťahu medzi klientom a JURIĆ travel. Osobné údaje za týmto účelom spracúvame 2 roky od posledného využitia akýchkoľvek nami poskytovaných služieb.

Klient zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je povinný nám ich zmenu bezodkladne oznámiť JURIĆ travel.

V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Práva klienta ako dotknutej osoby sú upravené v čl. 12 - 22 GDPR. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených v GDPR má klient (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (v) právo na výmaz osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť údajov, pokiaľ bude takýto prenos technický možný, (vii) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Klient má právo namietať kedykoľvek spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu JURIĆ travel. JURIĆ travel nesmie ďalej spracúvať tieto osobné údaje klienta, pokiaľ sa nepreukážu nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad klientovými záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Klient ma vždy tiež právo namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. V takom prípade okamžite JURIĆ travel prestane spracúvať Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.

Klient ako dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u ktoréhokoľvek zo spoločných prevádzkovateľov.

Osobné údaje klienta môže v nevyhnutnom rozsahu JURIĆ travel poskytnúť aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä Majiteľovi ubytovacej jednotky, poskytovateľom objednaných služieb, spoločnosti zabezpečujúcej marketingové kampane.. Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.