VZP

Ubytovanie

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA UBYTOVACÍCH SLUŽIEB

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Cestovná kancelária „Adriatic.hr d.o.o.“, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (ďalej: Cestovná kancelária), ručí tak za pravdivosť obrazových záznamov a údajov týkajúcich sa parametrov ubytovacích jednotiek, ktoré ponúka prostredníctvom svojich internetových stránok www.adriatic.hr, ako aj za pravdivosť podmienok, s ktorými ich ponúka.

1.2. Cestovná kancelária sa zaväzuje zabezpečiť klientovi ubytovanie v zakúpených kapacitách v rezervovanom termíne, s výnimkou mimoriadnych okolností spôsobených vyššou silou (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, sanitárne poruchy, živelné pohromy, intervencie štátnych inštitúcií a pod.).

1.3. Kúpou jednej alebo viacerých ubytovacích jednotiek z ponuky Cestovnej kancelárie klient vstupuje do zmluvného vzťahu s Cestovnou kanceláriou a potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami poskytovania ubytovacích služieb (ďalej: Všeobecné podmienky). Všetko, čo je zverejnené v ponuke, predstavuje právny záväzok tak pre klienta, ako aj pre Cestovnú kanceláriu. Vzhľadom na to, že Všeobecné podmienky sú základom pri riešení eventuálnych sporných situácií medzi klientom a Cestovnou kanceláriou, klientovi sa odporúča, aby sa s nimi pred uhradením zálohy pozorne zoznámil.

 1. OBSAH PONUKY

2.1. Cestovná kancelária poskytuje služby súkromného a hotelového ubytovania a služby ubytovania na majákoch.

2.2. Typy a označenia ubytovacích jednotiek z ponuky súkromného ubytovania Cestovnej kancelárie:

A – apartmán, ubytovacia jednotka, ktorú tvorí jedna alebo viac izieb, vlastná kuchyňa a minimálne jedna kúpelňa s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu zvyčajne žijú majitelia objektu alebo ich rodinní príslušníci.

AS – štúdio, ubytovacia jednotka, v ktorej je spálňa, obývacia miestnosť, jedáleň a kuchyňa najčastejšie spojená do jednej miestnosti alebo sa spálňa nachádza na otvorenom vyvýšenom priestore. Za štúdio sa považuje aj ubytovacia jednotka, v ktorej sa spálňa nachádza v osobitnej miestnosti, ktorá nie je od zvyšnej časti ubytovacej jednotky oddelená dvermi. Štúdio má vlastnú kúpeľňu s WC. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu zvyčajne žijú majitelia objektu alebo ich rodinní príslušníci.

S – izba, ubytovacia jednotka so zabezpečeným priestorom na prenocovanie, väčšinou s vlastnou kúpeľňou s WC, ale možné je aj delenie spoločnej kúpeľne s inými izbami v objekte. V niektorých objektoch majú izby k dispozícii spoločnú kuchyňu, používanie ktorej sa väčšinou dodatočne spoplatňuje. Vo väčšine prípadov klient nemá možnosť samostatne pripravovať jedlo, ale vtedy sa najčastejšie ponúka možnosť príplatku za raňajky, polpenziu alebo plnú penziu. V celom objekte sa môže nachádzať jeden alebo viac apartmánov, štúdií alebo izieb. V samostatnej časti objektu zvyčajne žijú majitelia objektu alebo ich rodinní príslušníci.

K – dom, ubytovacia jednotka, ktorá zahŕňa celý objekt. Pozostáva z jednej alebo viacerých izieb, obývacej miestnosti, kuchyne a minimálne jednej kúpeľne s WC. V objekte nie sú ubytovaní iní klienti ani v ňom nežijú majitelia alebo ich rodinní príslušníci.

2.3. Malé písmeno v označení ubytovacej jednotky znamená, že sa v objekte nachádza niekoľko ubytovacích jednotiek, bez ohľadu na to, či sú tieto jednotky súčasťou ponuky Cestovnej kancelárie alebo v nich bývajú majitelia. Napríklad, označenie apartmánu A-456-c hovorí, že okrem apartmánu s označením A-456-c sa v tom istom objekte nachádzajú ešte minimálne dva apartmány (apartmán "a" a apartmán "b").

2.4. Čísla v zátvorkách označujú kapacitu ubytovacej jednotky, respektíve rozmiestnenie lôžok. Ľavé číslo označuje počet základných lôžok a pravé číslo počet prísteliek. Napríklad, označenie A-456-c (4+2) znamená, že apartmán "c" v objekte 456 má 4 základné lôžka a 2 prístelky.

2.5. V jednej izbe môžu byť najviac 2 základné lôžka. Všetky dodatočné lôžka v izbe sa považujú za prístelky. Za prístelky sa považujú aj všetky lôžka, ktoré sa nachádzajú v kuchyni, jedálni alebo v obývacej izbe. Prístelky v ubytovacích jednotkách z ponuky Cestovnej kancelárie sú najčastejšie klasické postele, zriedkavejšie rozťahovacie gauče a veľmi zriedkavo poľné lôžka. Umiestnenie a druh prísteliek je možné preveriť na pôdoryse a na fotografiách vybraného ubytovania.

2.6. V niektorých ubytovacích jednotkách je možné ubytovať jedno alebo viac detí do 12 rokov nad kapacitu danej ubytovacej jednotky. Služba je dostupná v ubytovacích jednotkách, ktoré ponúkajú možnosť ubytovania na lôžkách pre deti (lôžka s dĺžkou alebo šírkou menšou od štandardnej).

2.7. Kuchyňa ubytovacej jednotky môže byť vybavená štandardne alebo ako čajová kuchynka. Štandardné vybavenie kuchyne zahŕňa chladničku, drez na umývanie riadu, sporák s minimálne dvomi platňami na varenie a pracovnú plochu širokú minimálne 20 cm. Za čajovú kuchynku sa považuje kuchyňa vybavená minimálne chladničkou a drezom na umývanie riadu, v ktorej je možné pripravovať alebo aspoň ohrievať jedlo (sporák, varič alebo mikrovlnná rúra). V kuchyni ubytovacej jednotky nemusí byť dostupná teplá voda.

2.8. Ak Cestovná kancelária nemá k dispozícii fotografie niektorej z miestností ubytovacej jednotky, túto na internetovej stránke prezentuje symbolicky. Takáto prezentácia má výlučne ilustračný charakter a nedokumentuje skutočný stav.

 1. ZADÁVANIE POŽIADAVIEK

3.1. Ak klient sám nemôže rezervovať službu, ktorá najviac vyhovuje jeho požiadavkám, môže požiadať o pomoc pracovníkov Cestovnej kancelárie. Požiadavky sa posielajú e-mailom (info@adriatic.hr) alebo vyplnením kontaktného formulára na internetovej stránke Cestovnej kancelárie. Každá požiadavka by mala obsahovať jasne definované základné kritéria, na základe ktorých môžu pracovníci Cestovnej kancelárie vytvoriť ponuku (termín, počet osôb a ich vek, preferovaná oblasť, ako aj všetky dodatočné požiadavky klienta). V prípade potreby môže klient kontaktovať Cestovnú kanceláriu aj telefonicky, ale konečná požiadavka musí byť zaslaná písomne.

3.2. Po definovaní služby, o ktorú má záujem, klient zadáva žiadosť o rezerváciu.

 1. VYTVORENIE ŽIADOSTI O REZERVÁCIU

4.1. Žiadosť o rezerváciu ubytovania sa vykonáva na internetových stránkach Cestovnej kancelárie, vyplnením na tento účel určeného formulára. Pri zadávaní žiadosti o rezerváciu je klient povinný uviesť všetky údaje, ktoré sa od neho vo formulári požadujú.

4.2. Pri zadávaní žiadosti o rezerváciu sa vytvára aj užívateľské konto klienta.

4.3. Žiadosť o rezerváciu nie je možné zadať bez potvrdenia klienta, že sa vopred zoznámil so Všeobecnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4.4. Cestovná kancelária klienta e-mailom informuje o úspešnom prijatí jeho žiadosti o rezerváciu.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Klient poskytuje osobné údaje dobrovoľne. Osobné údaje klienta sa používajú počas procesu realizácie vybranej služby, ako aj v ďalšej komunikácii. Cestovná kancelária sa zaväzuje, že nezverejní osobné údaje klienta, ani ich neposkytne tretej osobe, pokiaľ to nie je potrebné pre realizáciu vybranej služby. Klient súhlasí, aby Cestovná kancelária použila jeho osobné údaje pre marketingové účely. Cestovná kancelária nakladá s osobnými údajmi klienta v súlade so zverejnenými pravidlami Ochrany osobných údajov.

 1. PLATBY

6.1. Úhradu za rezerváciu je možné vykonať bankovým prevodom alebo kreditnou kartou. Klienti, ktorým je pre vstup do Chorvátskej republiky potrebné vízum, nemôžu uhradiť rezerváciu kreditnou kartou.

6.2. Pri platbe kreditnou kartou sa z účtu platiteľa odúčtuje čiastka uvedená v zálohovej faktúre prepočítaná na kuny (HRK) podľa predajného kurzu banky Cestovnej kancelárie, pričom môže vzniknúť minimálny kurzový rozdiel, ktorý bude zaúčtovaný na ťarchu účtu platiteľa.

6.3. Pre definitívne potvrdenie rezervácie je potrebné, aby klient uhradil akontáciu v súlade s vystavenou zálohovou faktúrou.

6.4. Zvyšnú čiastku rezervácie môže klient uhrádiť niekoľkými spôsobmi:

 • v deň začiatku čerpania služieb, v hotovosti priamo poskytovateľovi služieb,
 • najneskôr mesiac pred začiatkom čerpania služieb, kreditnou kartou alebo bankovým prevodom na účet Cestovnej kancelárie.

6.5. V osobitných prípadoch (napr. pri rezervácii s celkovou hodnotou do 300 € alebo pri rezervácii klienta, ktorý pre vstup do Chorvátskej Republiky potrebuje vízum) je pre potvrdenie rezervácie potrebné uhradiť 100 % celkovej hodnoty rezervácie.

6.6. Ak je klient povinný uhradiť Cestovnej kancelárii celú čiastku rezervácie (ak nie je možné úhradiť zvyšnú čiastku rezervácie priamo priamo poskytovateľovi služieb a pri rezerváciách hotelového ubytovania a ubytovania na majákoch) a do začiatku čerpania služieb zostáva menej ako 30 dní, klient je pre potvrdenie rezervácie povinný uhradiť 100 % celkovej hodnoty rezervácie.

6.7. O presnej čiastke akontácie a o spôsobe úhrady zvyšnej čiastky bude klient informovaný v zálohovej faktúre.

6.8. Ak sa klient rozhodne uhradiť požadovanú čiastku bankovým prevodom, povinný je ihneď po realizovaní platby poslať Cestovnej kancelárii kópiu platobného príkazu.

6.9. Cestovná kancelária neručí za dostupnosť služieb potvrdených po uplynutí lehoty určenej pre potvrdenie rezervácie.

6.10. Ak uhradená čiastka nebude pripísaná na bankový účet Cestovnej kancelárie do odchodu klienta na dovolenku, klient sa zaväzuje poslať Cestovnej kancelárií potvrdenie o vykonanom bankovom prevode (SWIFT). Ak sa chce klient vyhnúť dodatočným bankovým poplatkom za vystavenie potvrdenia o vykonanom prevode, môže Cestovnej kancelárii poslať vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie o úhrade, ku ktorému priloží kópiu občianského preukazu alebo pasu. Po prijatí potvrdenia o vykonanom prevode alebo Čestného prehlásenia Cestovná kancelária klientovi vystaví voucher.

6.11. Úhradou rezervácie klient potvrdzuje, že sa v celosti oboznámil so všetkými charakteristikami a podmienkami, s ktorými sa vybraná ubytovacia jednotka ponúka. Uskutočnením platby za rezerváciu sa všetko, čo je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Cestovnú kanceláriu.

 1. OBSAH A CENA ZAKÚPENÝCH SLUŽIEB

7.1. Ceny uverejnené na stránkach Cestovnej kancelárie sú formované za každý objekt zvlášť, pričom v prezentácii každej ubytovacej jednotky je uvedený jej vlastný cenník. Ceny ubytovania sú uvedené v eurách (€). Na faktúre je uvedená aj protihodnota zakúpenej služby v kunách (HRK). Cena hotelového ubytovania a ubytovania na majákoch zahŕňa iba tie služby, ktoré sú pri vybranej ubytovacej jednotke výslovne uvedené. Cena súkromného ubytovania zahŕňa: denný nájom ubytovacej jednotky, posteľnú bielizeň, používanie kuchyne vybavenej potrebným kuchynským riadom (okrem nájmu izby bez možnosti používania kuchyne), spotrebu vody, elektriny a plynu (s výnimkou vybraných objektov robinzonskej dovolenky).

7.2. Doplnkové služby sú služby, ktoré sa poskytujú v ubytovacej jednotke, ale nie sú zahrnuté v cene ubytovania (používanie klimatizácie, možnosť ubytovania s domácim miláčikom, stravovacie služby, pranie bielizne, nájom člna alebo miesta pre kotvenie člna a pod.). Doplnkové služby klient platí osobitne, ale len v prípade, ak ich naozaj využíva. Ak má Cestovná kancelária k dispozícii cenník doplnkových služieb, zverejňuje ho na internetovej stránke v prezentácii ubytovacej jednotky. Väčšinu doplnkových služieb klient platí priamo poskytovateľovi služieb, a niektoré doplnkové služby sa hradia pri potvrdení rezervácie.

7.3. Väčšina doplnkových služieb má fakultatívny charakter, avšak niektoré doplnkové služby môžu byť povinné (napr. mimoriadny prievoz člnom do objektu). Povinné doplnkové služby hradí klient na mieste pobytu poskytovateľovi služieb.

7.4. Keďže dostupnosť niektorých doplnkových služieb priamo ovplyvňuje možnosť rezervácie vybraného ubytovania (napr. stravovacie služby, možnosť ubytovania s domácim miláčikom, možnosť pridania prístelky a pod.) a nie všetky doplnkové služby (napr. nájom člna alebo miesta pre kotvenie člna, parkovacie miesto a pod.) musia byť vždy k dispozícii, klient je povinný pri zadávaní žiadosti o rezerváciu nahlásiť aj všetky doplnkové služby, ktoré chce využiť počas pobytu.

7.5. V zriedkavých prípadoch musí klient pred začiatkom využívania zakúpených služieb uhradiť poskytovateľovi služieb depozit v hotovosti. Depozit slúži poskytovateľovi služieb ako záruka, že klient počas pobytu v zakúpenej ubytovacej jednotke nespôsobí škodu. Depozit bude vrátený klientovi v plnej výške v deň odchodu z ubytovacej jednotky po tom, ako poskytovateľ služieb preverí, či klient zanechal ubytovaciu jednotku v rovnakom stave, v akom ju prevzal.

7.6. Klient bude informovaný o všetkých povinných príplatkoch, o presnej cene požadovaných doplnkových služieb a čiastke eventuálneho depozitu, ako aj o spôsobe ich úhrady, najneskôr pri zasielaní zálohovej faktúry.

7.7. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu cien zverejnených na svojich internetových stránkach do momentu odoslania zálohovej faktúry klientovi. Odoslaním zálohovej faktúry Cestovná kancelária klientovi ručí, že rezervované ubytovanie je dostupné v cene uvedenej na zálohovej faktúre.

7.8. Ak poskytovateľ služieb, resp. Cestovná kancelária, zníži cenu ubytovacej jednotky po tom, ako klient potvrdil rezerváciu, klient nemá právo na novú, zníženú cenu.

7.9. Ak si klient rezervuje kratší pobyt (1 - 4 prenocovania), poskytovateľ služieb má právo navýšiť základnú cenu ubytovania (10 % - 50 %). Ak sa takýto príplatok zaúčtováva, jeho výška bude uvedená v detailnej kalkulácii pri zadávaní žiadosti o rezerváciu, ako aj v zálohovej faktúre.

7.10. Ak klient v minulosti využil služby Cestovnej kancelárie, získava právo na dodatočnú zľavu z ceny ubytovania uvedenej na internetových stránkach Cestovnej kancelárie (zľava pre stáleho klienta). Výška zľavy pre stáleho klienta závisí od počtu sezón, v ktorých si klient rezervoval služby z ponuky Cestovnej kancelárie, a ktoré neskôr nestornoval.

 • Ak klient využil služby Cestovnej kancelárie v jednej sezóne, má právo na 5 %-nú zľavu pre stáleho klienta.
 • Ak klient využil služby Cestovnej kancelárie v dvoch sezónach, má právo na 7 %-nú zľavu pre stáleho klienta.
 • Ak klient využil služby Cestovnej kancelárie v troch alebo viac ako v troch sezónach, má právo na 10 %-nú zľavu pre stáleho klienta.

7.11. Väčší počet rezervácii v jednej sezóne nemá vplyv na percentuálne zvýšenie zľavy pre stáleho klienta.

7.12. Ak žiadosť o rezerváciu zadá klient, ktorý v predchádzajúcej sezóne využil služby Cestovnej kancelárie ako člen väčšej skupiny, zľava pre stáleho klienta mu môže byť priznaná len vtedy, ak je v rezervačnom systéme Cestovnej kancelárie uvedený ako člen danej skupiny.

7.13. Stornované a nezrealizované rezervácie nemajú vplyv na percentuálne zvýšenie priznanej zľavy pre stáleho klienta.

7.14. Ostatné zľavy a refundácie (refundácia nákladov na chorvátske diaľničné poplatky, refundácia nákladov na pohonné hmoty, refundácia poplatkov za vystavenie víz) sa klientovi priznávajú v súlade s pravidlami ich využitia. Jednotlivé pravidlá využitia refundácií sú dostupné na internetových stránkach Cestovnej kancelárie.

7.15. Klient je povinný preveriť, či sú na zálohovej faktúre Cestovnej kancelárie uvedené všetky zľavy a refundácie. Žiadosť o priznanie zliav a/alebo refundácií po potvrdení rezervácie sa považuje za zmenu parametrov rezervácie a spoplatňuje sa v súlade s článkom 10.1. Všeobecných podmienok.

7.16. Pri službách zaradených do last minute ponuky sa neposkytujú žiadne dodatočné zľavy.

 1. KATEGORIZÁCIA A OPIS SLUŽIEB

8.1. Ponúkané ubytovacie jednotky sú opísané v súlade s úradnou kategorizáciou miestnej organizácie cestovného ruchu uvedenou v povolení na činnosť vydanom poskytovateľovi služieb, s prihliadnutím na skutočný stav ubytovania pri osobnej obhliadke objektu pracovníkmi Cestovnej kancelárie.

8.2. Štandardy ubytovania, stravovania a ostatných služieb sú v jednotlivých miestach a krajinách odlišné a nie je ich možné porovnávať. Informácie, ktoré klient získa v priamom kontakte s pracovníkmi Cestovnej kancelárie, nezaväzujú Cestovnú kanceláriu vo väčšej miere než informácie zverejnené na internetových stránkach Cestovnej kancelárie.

8.3. Prideľovanie izieb/apartmánov v hoteloch závisí od recepcie hotela. Pokiaľ si klient výslovne neobjednal konkrétnu izbu/apartmán, príjme akúkoľvek izbu/apartmán, ktorá mu bude pridelená v súlade s jeho voucherom.

8.4. Cestovná kancelária garantuje, že poskytovateľ služieb v každej ubytovacej jednotke, v súlade s počtom ubytovaných osôb, zabezpečí kuchynský riad a jedálenský príbor pre príslušný počet osôb. Ubytovacia jednotka musí byť v deň príchodu klienta čistá a uprataná a pre každého klienta musí byť pripravená čistá posteľná bielizeň. Ak si klient zakúpil pobyt dlhší ako jeden týždeň, posteľná bielizeň mu bude vymenená raz za týždeň. Poskytovateľ služieb nie je povinný poskytnúť klientovi uteráky.

8.5. Klient sa môže v ubytovacej jednotke ubytovať v deň príchodu od 14:00 hodiny a v deň odchodu musí ubytovaciu jednotku uvoľniť do 10:00 hodiny. Dodržiavaním tohoto pravidla sa poskytovateľ služieb vyhne stretávaniu klientov v ubytovacej jednotke v deň výmeny starých a nových klientov. Poskytovateľ služieb v čase medzi odchodom starých a príchodom nových klientov pripraví ubytovaciu jednotku pre nových klientov.

8.6. Kľúč od zakúpenej ubytovacej jednotky klient preberá od poskytovateľa služieb priamo v objekte alebo na adrese za prevzatie kľúča, ktorá je uvedená vo voucheri, ak nie je totožná s adresou objektu.

 1. PRÁVO CESTOVNEJ KANCELÁRIE NA ZMENY A NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Cestovná kancelária môže navrhnúť zmenu zakúpeného ubytovania alebo zrušiť zakúpené ubytovacie služby úplne alebo čiastočne, ak pred začiatkom alebo počas čerpania služieb nastanú mimoriadne okolnosti spojené len so zakúpeným ubytovaním, ktorým sa nedá vyhnúť, ani ich odstrániť (napr. sanitárne problémy a pod.) a ktoré, ak by nastali v čase zverejnenia a predaja služby, by boli oprávneným dôvodom, aby Cestovná kancelária ponuku nezverejnila a neprijímala žiadosti o rezerváciu a potvrdenia rezervácií ubytovacích služieb v daných ubytovacích jednotkách.

9.2. Ak Cestovná kancelária môže klientovi ponúknuť náhradné ubytovanie, zmena zakúpeného ubytovania sa môže uskutočniť výlučne so súhlasom klienta. Ak je cena náhradného ubytovania nižšia ako cena zrušeného ubytovania, Cestovná kancelária sa na svoje náklady zaväzuje vrátiť klientovi rozdiel v cene ubytovania. Ak je cena náhradného ubytovania vyššia ako cena zrušeného ubytovania, Cestovná kancelária si ponecháva právo na zaúčtovanie rozdielu v cene ubytovania.

9.3. Cestovná kancelária je povinná ihneď po nastaní mimoriadnych okolností informovať o zmene alebo zrušení rezervácie všetkých klientov, ktorí úhradou akontácie potvrdili rezerváciu daných ubytovacích služieb. Ak Cestovná kancelária nemôže ponúknuť náhradné ubytovanie, je povinná klientovi na svoje náklady vrátiť celú uhradenú čiastku rezervácie. V prípade vrátenia uhradenej čiastky rezervácie klient nemá právo žiadať úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov spojených s jeho rezerváciou.

9.4. Ustanovenia článkov 9.1. až 9.3. sa uplatňujú len vtedy, ak nastalé mimoriadne okolnosti neboli spôsobené vyššou mocou a týkajú sa výlučne zakúpeného ubytovania. Pri zmene alebo zrušení zakúpeného ubytovania v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou sa postupuje podľa článku 15.1. Všeobecných podmienok.

 1. PRAVO KLIENTA NA ZMENY A NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Klient môže zmeniť parametre už potvrdenej rezervácie len so súhlasom poskytovateľa služieb. Za zmenu parametrov potvrdenej rezervácie sa považuje zmena nositeľa rezervácie, termínu rezervácie, počtu ubytovaných osôb, veku ubytovaných osôb, druhu zakúpených základných alebo doplnkových služieb a zmena dynamiky platby. Žiadosť o zmenu parametrov rezervácie sa podáva písomne (e-mailom, faxom alebo poštou). Spracovanie požadovaných zmien sa platí paušálne, za zmenu (novú kalkuláciu ceny), pričom výška administratívneho poplatku závisí od dátumu prijatia písomnej žiadosti o zmenu parametrov rezervácie:

 • Ak klient požiada o zmenu parametrov rezervácie 21 a viac dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb, Cestovná kancelária za spracovanie zmeny parametrov účtuje paušálny administratívny poplatok vo výške 30,00 €.
 • Ak klient požiada o zmenu parametrov rezervácie 20 a menej dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb, Cestovná kancelária za spracovanie zmeny parametrov účtuje paušálny administratívny poplatok vo výške 45,00 €.

10.2. Zmena parametrov rezervácie po začiatku čerpania zakúpených služieb nie je možná.

10.3. Ak je jedným zo zmenených parametrov rezervácie termín, termín novej rezervácie je možné zažiadať výlučne v rovnakej sezóne ako termín pôvodnej rezervácie. V opačnom prípade sa požadovaná zmena považuje za zrušenie rezervácie a Cestovná kancelária klientovi zaúčtováva storno poplatok v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok.

10.4. Ak klient po odsúhlasení a potvrdení zmeny parametrov rezervácie požiada o novú zmenu parametrov rezervácie, za spracovanie tejto zmeny bude klientovi zaúčtovaný administratívny poplatok v súlade s článkom 10.1. Všeobecných podmienok, a to aj v prípade, ak sú nové parametre totožné s parametrami pôvodne potvrdenej rezervácie.

10.5. Ak poskytovateľ služieb nesúhlasí s požadovanou zmenou parametrov rezervácie, resp. s prenosom uhradenej akontácie na novú rezerváciu, požadovaná zmena sa považuje za zrušenie rezervácie a Cestovná kancelária klientovi zaúčtováva storno poplatok v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok.

10.6. Ak má klient záujem o zrušenie rezervácie, žiadosť o odstúpenie od zmluvy musí Cestovnej kancelárii doručiť písomne (e-mailom, faxom alebo poštou).

10.7. Dátum doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy Cestovnej kancelárii predstavuje základ pre vyúčtovanie storno poplatkov, a to nasledujúcim spôsobom:

 • Besplatné storno - výlučne pri osobitne označených objektoch súkromného ubytovania - v súlade s podmienkami platnými pri zadávaní rezervácie; uhradená akontácia sa na náklady prijímateľa vracia klientovi.

Ak rezerváciu nie je možné stornovať bezplatne, uplatňujú za nasledujúce storno poplatky:

 • Pri odstúpení od zmluvy 29 a viac dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb Cestovná kancelária účtuje klientovi storno poplatok vo výške 50 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšná čiastka sa na náklady prijímateľa vracia klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy 28 až 22 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb Cestovná kancelária účtuje klientovi storno poplatok vo výške 60 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania (respektíve 50 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania na majáku). Zvyšná čiastka sa na náklady prijímateľa vracia klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy 21 až 15 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb Cestovná kancelária účtuje klientovi storno poplatok vo výške 70 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania. Zvyšná čiastka sa na náklady prijímateľa vracia klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy 14 až 8 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb Cestovná kancelária účtuje klientovi storno poplatok vo výške 80 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania (respektíve 100 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania na majáku). Zvyšná čiastka sa na náklady prijímateľa vracia klientovi.
 • Pri odstúpení od zmluvy 7 až 0 dní pred začiatkom čerpania zakúpených služieb Cestovná kancelária účtuje klientovi storno poplatok vo výške 100 % celkovej ceny zakúpeného ubytovania.
 • Ak klient nenastúpi na ubytovanie alebo po začatí čerpania zakúpených služieb neoprávnene zruší zakúpené služby, klient nemá právo spätne požadovať vrátenie uhradenej čiastky (vrátane čiastky, ktorú klient uhradil priamo poskytovateľovi služieb).

10.8. Ak klient v deň začiatku čerpania zakúpených služieb nenastúpi na ubytovanie do 20:00 hodiny a o dôvode svojho meškania vopred neinformuje Cestovnú kanceláriu ani poskytovateľa služieb, rezervácia sa považuje za zrušenú v deň príchodu a Cestovná kancelária klientovi zaúčtováva storno poplatok v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok. Ak poskytovateľ služieb medzičasom v ubytovacej jednotke ubytuje iných klientov, klient nemá právo na reklamáciu ani na vrátenie uhradenej čiastky.

10.9. Ak klient pri zrušení rezervácie ubytovacích služieb nájde nového nositeľa tej istej rezervácie, Cestovná kancelária klientovi zaúčtuje len poplatok za zmenu parametrov rezervácie.

10.10. Zámena zakúpenej ubytovacej jednotky za inú (s iným poskytovateľom služieb) sa považuje za zrušenie rezervácie pôvodne zakúpenej ubytovacej jednotky. V tom prípade Cestovná kancelária klientovi zaúčtováva storno poplatok v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok a prípadný zostatok po zaúčtovaní storno poplatku prizná klientovi ako uhradenú akontáciu za novú rezerváciu. V kalkulácii ceny novej rezervácie Cestovná kancelária prizná klientovi osobitnú zľavu vo výške 10 % z ceny zakúpeného ubytovania zrušenej rezervácie.

10.11. Ak klient odstúpi od rezervácie ubytovacích služieb, pri ktorej mu bola priznaná jedna alebo viac zliav, Cestovná kancelária pri vyúčtovaní storno poplatku tieto zľavy neberie do úvahy a storno poplatok vyúčtuje z celkovej ceny rezervácie.

10.12. Ak klient v jednej žiadosti o rezerváciu rezervoval viac ubytovacích jednotiek a nestornuje všetky zakúpené ubytovacie jednotky (čiastočné odstúpenie od zmluvy), Cestovná kancelária klientovi zaúčtuje storno poplatok za stornované ubytovacie jednotky v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok a prípadný rozdiel medzi akontáciou uhradenou za všetky ubytovacie jednotky a storno poplatkom zaúčtovaným za stornované ubytovacie jednotky bude prenesený na rezerváciu zvyšných ubytovacích jednotiek.

10.13. Ak sú skutočne vzniknuté náklady vyššie od vopred definovaných, Cestovná kancelária si vyhradzuje právo vyúčtovania skutočne vzniknutých nákladov.

10.14. Ak je príčinou zrušenia rezervácie úmrtie klienta (nositeľa rezervácie) alebo člena jeho najbližšej rodiny, Cestovná kancelária klientovi, bez ohľadu na dátum odstúpenia od zmluvy, zaúčtuje iba minimálny storno poplatok (30 %). Toto ustanovenie sa uplatňuje v prípade úmrtia ktoréhokoľvek člena skupiny alebo úmrtia člena jeho najbližšej rodinny (manžel/manželka, brat, sestra, rodičia a deti), ale len vtedy, ak je v rezervačnom systéme Cestovnej kancelárie táto osoba uvedená ako člen skupiny.

10.15. Klient je povinný poskytnúť cestovnej kancelárií úmrtný list a prípadné potvrdenie o príbuzenskom vzťahu zosnulej osoby s nositeľom rezervácie, resp. s členom skupiny.

10.16. Pri odstúpení od zmluvy z akéhokoľvek iného dôvodu sa storno poplatok vždy účtuje v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok.

10.17. Cestovná kancelária klientovi zasiela vyúčtovanie storno poplatku e-mailom. Vrátenie zvyšnej čiastky po odpočítaní storno poplatku, na ktorú má klient právo, bude realizované v lehote 5 dní od definovania jej presnej výšky, ak klient poskytol Cestovnej kancelárii všetky údaje potrebné pre vrátenie platby.

 1. POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIE

11.1. Cestovná kancelária je povinná zabezpečiť realizáciu služieb, venovať pozornosť výberu poskytovateľov služieb a chrániť práva a záujmy klienta v súlade s dobrými zvyklosťami v cestovnom ruchu.

11.2. Cestovná kancelária je povinná zabezpečiť, aby klientovi boli poskytnuté všetky zakúpené služby, a preto zodpovedá klientovi za prípadné neposkytnutie zakúpených služieb alebo časti zakúpených služieb.

 1. POVINNOSTI KLIENTA

12.1. Klient je povinný:

 • zabezpečiť platné cestovné doklady pre všetky osoby (vrátane cestovného dokladu pre deti a povinných dokumentov pre domácich miláčikov). Výdavky spojené so stratou alebo krádežou dokladov počas cestovania znáša klient;
 • rešpektovať colné a devízové predpisy Chorvátskej republiky, ako aj krajín, cez ktoré prechádza pri ceste do Chorvátska;
 • preveriť, či pre vstup do Chorvátskej republiky alebo do tranzitných štátov potrebuje vízum. Cestovná kancelária neposkytuje služby vybavovania víz a vyhradzuje si právo na zaúčtovanie storno poplatku v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok v prípade, ak klientovi nebude vydané vízum potrebné pre vstup do Chorvátskej republiky;
 • v deň príchodu do zakúpenej ubytovacej jednotky predložiť poskytovateľovi služieb voucher, v ktorom je uvedený presný počet ubytovaných osôb a služby, ktoré mu majú byť poskytnuté;
 • v deň príchodu do zakúpenej ubytovacej jednotky uhradiť poskytovateľovi služieb zvyšnú čiastku rezervácie, zaplatiť za doplnkové služby (ak ich využíva) a zložiť depozit (ak je uvedený vo voucheri), ak tak neurobil pred príchodom do ubytovacej jednotky;
 • prísť do ubytovacej jednotky v počte a vekovej štruktúre osôb, ktorú nahlásil Cestovnej kancelárii. Ak do ubytovacej jednotky príde viac osôb alebo v inej vekovej štruktúre než je uvedené vo voucheri, poskytovateľ služieb má právo neubytovať nenahlásené osoby alebo za ne požadovať dodatočnú úhradu;
 • nahlásiť príchod s domácim miláčikom, aby poskytovateľ služieb mohol dať súhlas s jeho ubytovaním. Poskytovateľ služieb má právo neubytovať klienta, ak klient na mieste požaduje ubytovanie s vopred nenahláseným domácim miláčikom;
 • vopred informovať Cestovnú kanceláriu o všetkých dôležitých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť jeho pobyt v zakúpenej ubytovacej jednotke (napr. alergie a choroby klienta, invalidita klienta, príchod automobilom neštandardných rozmerov, požiadavka na lôžko neštandarných rozmerov, osobitné podmienky stravovania, ak si klient objednáva stravovanie a pod.);
 • počas pobytu v ubytovacej jednotke dodržiavať Domáci poriadok (Domáci poriadok je dostupný aj na internetových stránkach Cestovnej kancelárie) a v dobrej viere spolupracovať s poskytovateľom služieb.

12.2. Ak klient nesplní tieto povinnosti, môže mu byť odopreté poskytnutie zakúpených služieb bez práva na vrátenie uhradenej čiastky a na odškodnenie.

 1. POISTENIE

13.1. Batožinu klient prepravuje osobne a na vlastné riziko, preto sa odporúča poistenie batožiny v niektorej z poisťovní.

13.2. Cestovná kancelária nezodpovedá za zničenú alebo stratenú batožinu, ani za krádež batožiny v ubytovacej jednotke. Oznámenie o poškodení, strate alebo krádeži batožiny klient podáva poskytovateľovi služieb a príslušnému oddeleniu polície.

13.3. Ak sa chce klient vyhnúť platbe storno poplatkov v prípade zrušenia rezervácie, Cestovná kancelária odporúča, aby klient uhradil aj príplatok za poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy, ktoré ponúka Cestovná kancelária.

13.4. Úhrada poistenia pre prípad odstúpenia od zmluvy je možná iba pri rezervácií služieb súkromného ubytovania. Úhradou poistenia pre prípad odstúpenia od zmluvy klient získava právo bez udania dôvodu požadovať vrátenie uhradenej čiastky rezervácie zníženej o čiastku poistného. Výška príplatku za poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy závisí od termínu platnosti poistenia:

 • Pri poistení s platnosťou do 29 dní pred začiatkom využívania zakúpenej služby poistné činí 3,90 % základnej ceny ubytovania.
 • Pri poistení s platnosťou do 22 dní pred začiatkom využívania zakúpenej služby poistné činí 5,90 % základnej ceny ubytovania.
 • Pri poistení s platnosťou do 15 dní pred začiatkom využívania zakúpenej služby poistné činí 7,90 % základnej ceny ubytovania.
 • Pri poistení s platnosťou do 8 dní pred začiatkom využívania zakúpenej služby poistné činí 9,90 % základnej ceny ubytovania.

13.5. Ak klient uhradil poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy a po zrušení rezervácie mu Cestovná kancelária vrátila uhradenú čiastku rezervácie zníženú o čiastku poistného, pri nasledujúcej rezervácii služieb súkromného ubytovania (s iným poskytovateľom služieb) si klient, ak má opäť záujem o poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy, musí vybrať poistenie, ktoré je minimálne o jednu kategóriu väčšie od poistenia uhradeného pri zrušenej rezervácii.

13.6. Poistenie pre prípad odstúpenia od zmluvy nie je možné priplatiť, ak klient podáva žiadosť o rezerváciu 7 a menej dní pred začiatkom využívania zakúpených služieb. Táto služba nie je povinná a možnosť jej priplatenia je k dispozícii výlučne do uskutočnenia úhrady akontácie (resp. do potvrdenia rezervácie). Po potvrdení rezervácie klient nemá možnosť priplatenia poistenia pre prípad odstúpenia od zmluvy. Ak klient pre vstup do Chorvátskej republiky potrebuje vízum, nemá možnosť poistiť sa pre prípad odstúpenia od zmluvy.

 1. REKLAMAČNÉ KONANIE

14.1. Klient má právo na reklamáciu v prípade nesprávne uverejnených fotografií alebo nepresných informácií týkajúcich sa zakúpenej ubytovacej jednotky, okrem situácií kedy je skutočný stav ubytovacej jednotky zmenený v prospech klienta. Klient má taktiež právo reklamovať nečistú, neupratanú a/alebo neudržiavanú ubytovaciu jednotku a neprimerané správanie poskytovateľa služieb.

14.2. Cestovná kancelária nezodpovedá za neposkytnutie služieb, o ktoré klient nepožiadal pred príchodom do zakúpenej ubytovacej jednotky.

14.3. Cestovná kancelária nezodpovedá za činnosť obchodov a reštaurácií v okolí objektu. Informácie o ich vzdialenosti od objektu majú orientačný charakter a nemôžu byť predmetom reklamácie.

14.4. Klient sa vzdáva práva na reklamáciu všetkých skutočností, ktoré sú uvedené na internetových stránkach Cestovnej kancelárie, ale klient si ich nevšimol, ako aj všetkých skutočností, na ktoré ho vopred upozornili pracovníci Cestovnej kancelárie.

14.5. Klient sa vzdáva práva na reklamáciu akýchkoľvek iných skutočností, obzvlášť práva ne reklamáciu nepriaznivého počasia, konfigurácie pláže, čistoty pláže, čistoty a zásobovania miesta, čistoty a teploty mora, ako aj všetkých podobných skutočností a udalostí, ktoré by mohli byť príčinou nespokojnosti klienta a nie sú priamo spojené s kvalitou zakúpenej ubytovacej jednotky (napr. miestne problémy so zásobovaním vodou, problémy s kanalizáciou, preľudnenosť miesta alebo pláže, krádež alebo poškodenie majetku a pod.).

14.6. Klient môže podať reklamáciu iba v deň príchodu do zakúpenej ubytovacej jednotky. Výnimočne, ak klient nemohol problém zistiť v deň príchodu alebo ak problém vznikol počas pobytu v zakúpenej ubytovacej jednotke, klient môže podať reklamáciu aj neskôr, avšak musí tak urobiť ihneď po zistení problému. Reklamácie, ktoré nie sú podané v uvedenej lehote, sa považujú za neoprávnené.

14.7. Reklamácia sa podáva telefonicky, e-mailom, SMS správou alebo faxom. Reklamáciu nie je možné podať správou na telefónnom záznamníku.

14.8. Počas hlavnej sezóny (1.5. - 31.8.) môže klient podať reklamáciu každý deň od 08:00 do 22:00 hodiny (vrátane soboty, nedele a sviatkov). Počas mimosezóny (do 30.4. a od 1.9.) môže klient podať reklamáciu v pracovné dni od 08:00 do 22:00 hodiny. Ak klient nemôže podať reklamáciu e-mailom, SMS správou alebo faxom a nemá vlastný mobilný telefón, odporúčame, aby Cestovnú kanceláriu kontaktoval z telefónu poskytovateľa služieb. Ak sú v čase klientovho telefonátu všetky telefónne linky Cestovnej kancelárie obsadené alebo nikto nepreberie hovor, odporúčame, aby klient zopakoval telefonát, pretože reklamácie prijaté mimo dohovorenej lehoty sa považujú za neoprávnené.

14.9. Cestovná kancelária uchováva zvukový záznam telefonicky podanej reklamácie, ako aj zvukový záznam celej nasledujúcej komunikácie klienta a Cestovnej kancelárie spojenej s riešením reklamácie. Súhlasom s týmito Všeobecnými podmienkami klient potvrdzuje, že je oboznámený s uchovávaním zvukového záznamu každého telefonického rozhovoru s Cestovnou kanceláriou a súhlasí, aby zvukové záznamy boli použité ako dôkazový materiál v prípadnom súdnom procese.

14.10. Cestovná kancelária sa zaväzuje ihneď po prijatí reklamácie prioritne pracovať na jej riešení. Cestovná kancelária je povinná v lehote 2 hodín od prijatia reklamácie, po preverení všetkých skutočností (po kontaktovaní poskytovateľa služieb), rozhodnúť o jej oprávnenosti. Ak sa Cestovná kancelária v stanovenej lehote (2 hodiny) k reklamácii nevyjadrí, klient má právo opustiť reklamovanú ubytovaciu jednotku a Cestovná kancelária je klientovi povinná na svoje náklady vrátiť uhradenú čiastku rezervácie.

14.11. Ak Cestovná kancelária rozhodne, že je reklamácia oprávnená, klient poskytuje Cestovnej kancelárii ďalších 6 hodín na vyriešenie reklamácie odstránením jej príčin. Čas od 22:00 hod. do 08:00 hod. sa nezapočítava do uvedenej lehoty. Klient je pri riešení reklamácie povinný v dobrej viere spolupracovať s Cestovnou kanceláriou, ako aj s poskytovateľom služieb, a umožniť odstránenie príčin reklamácie.

14.12. Každá oprávnená reklamácia sa rieši odstránením reklamovaných nedostatkov alebo znížením ceny zakúpených služieb. Prijatie ponúknutej zľavy sa považuje za odstránenie reklamovaných nedostatkov. Ak oprávnene reklamované nedostatky nie je možné odstrániť, Cestovná kancelária je povinná ponúknuť klientovi náhradné ubytovanie. Ak poskytovateľ služieb nemôže odstrániť reklamované nedostatky a Cestovná kancelária klientovi nemôže ponúknuť náhradné ubytovanie, Cestovná kancelária je klientovi povinná na svoje náklady vrátiť uhradenú čiastku rezervácie.

14.13. Odškodnenie, vyplatené klientovi za reklamáciu, môže dosiahnuť maximálne výšku uhradenej čiastky rezervácie. Ak klient podá reklamáciu po začiatku využívania zakúpených služieb, odškodnenie, vyplatené klientovi za reklamáciu, môže dosiahnuť maximálne výšku nevyužitej časti služieb.

14.14. Klient sa vopred vzdáva vymáhania akéhokoľvek odškodnenia za hmotnú alebo nehmotnú škodu (napr. bankové náklady spojené s prevodom platby, náklady na telefón, dodatočné náklady na pohonné hmoty, strata času, nadmerný stres, duševné útrapy a pod.).

14.15. Meradlom pre porovnanie zakúpeného a náhradného ubytovania sú lokalita a cena uvedená na internetových stránkach Cestovnej kancelárie. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na pevnine, Cestovná kancelária môže klientovi ako náhradné ubytovanie ponúknuť objekt, ktorý sa nachádza na rovnakej alebo na susednej riviére. Ak sa reklamované ubytovanie nachádza na ostrove, Cestovná kancelária môže klientovi ako náhradné ubytovanie ponúknuť iba objekt, ktorý sa nachádza na rovnakom ostrove. Za porovnateľnú cenu sa považuje rovnaká, vyššia alebo maximálne o 15 % nižšia cena od ceny reklamovaného ubytovania. Ak Cestovná kancelária klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s cenou nižšou od pôvodnej, klient má právo na vrátenie rozdielu v cene reklamovaného a náhradného ubytovania. Ak Cestovná kancelária klientovi ponúkne náhradné ubytovanie s cenou vyššou od pôvodnej, rozdiel v cene reklamovaného a náhradného ubytovania pokrýva Cestovná kancelária.

14.16. Ak klient nepríjme náhradné ubytovanie, ktoré je porovnateľné s reklamovaným (vyhovujúca lokalita a cena), Cestovná kancelária bude neskoršiu reklamáciu klienta považovať za neoprávnenú. Prijatím náhradného ubytovania sa klient vzdáva práva na vrátenie čiastky uhradenej za reklamované ubytovanie.

14.17. Ak Cestovná kancelária v stanovenej lehote (6 hodín) neodstráni reklamované nedostatky alebo klientovi neponúkne náhradné ubytovanie, klient má právo opustiť reklamovanú ubytovaciu jednotku a Cestovná kancelária je klientovi povinná na svoje náklady vrátiť uhradenú čiastku rezervácie.

14.18. Ak Cestovná kancelária rozhodne, že je reklamácia neoprávnená, nebude pracovať na odstránení reklamovaných nedostatkov. Klient môže prijať rozhodnutie Cestovnej kancelárie a v súlade s vopred dohodnutými podmienkami využiť zakúpené ubytovacie služby alebo od Cestovnej kancelárie môže požadovať ponuku náhradného ubytovania, cenu ktorého je klient povinný v plnej výške uhradiť novému poskytovateľovi služieb.

14.19. Ak Cestovná kancelária priamo na mieste nemôže rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, je povinná klientovi ponúknuť náhradné ubytovanie. Cestovná kancelária klientovi poskytuje 10 %-nú zľavu z ceny ponúknutého náhradného ubytovania. Klient je povinný uhradiť plnú cenu náhradného ubytovania novému poskytovateľovi služieb.

14.20. Ak klient nepríjme rozhodnutie Cestovnej kancelárie a rozhodne sa dodatočne požadovať uhradenú čiastku, nesmie využiť ubytovanie v reklamovanej ubytovacej jednotke. Rozhodnutím o využití zakúpených ubytovacích služieb sa klient vopred vzdáva možnosti vymáhania vrátenia uhradenej čiastky.

14.21. Ak klient priamo na mieste nie je spokojný so stavom zakúpenej ubytovacej jednotky a z vlastnej iniciatívy opustí objekt a nájde si iné ubytovanie, čím Cestovnej kancelárii neposkytne príležitosť v stanovenej lehote (8 hodín) odstrániť jeho nespokojnosť alebo mu ponúknuť náhradné ubytovanie, nemá právo požadovať vrátenie uhradenej čiastky ani podať žalobu o náhradu škody, bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

14.22. Klient je povinný poslať písomnú reklamáciu (e-mailom, faxom alebo poštou) v lehote 7 dní od ukončenia termínu reklamovanej služby. Cestovná kancelária je povinná klientovi bez odkladu písomne potvrdiť prijatie jeho reklamácie. Reklamácia prijatá po uplynutí uvedenej lehoty alebo reklamácia s neúplnou dokumentáciou (fotografie, informácie z iného dôveryhodného zdroja...) nebude zvážená.

14.23. Cestovná kancelária je povinná klientovi zaslať písomné riešenie prijatej reklamácie v lehote 7 dní od jej prijatia. Cestovná kancelária môže predĺžiť lehotu na vyriešenie reklamácie z dôvodu získania dodatočných informácií a preverenia dôvodov reklamácie u poskytovateľa služieb, avšak nie viac ako o 14 dní.

14.24. Kým Cestovná kancelária nerozhodne o riešení reklamácie, klient sa zrieka sprostredkovania tretej osoby, arbitráže Chorvátskeho združenia cestovných kancelárií (UHPA), súdu alebo poskytovania informácií médiám. Ak by klient postúpil v protiklade s týmto ustanovením, Cestovná kancelária má právo požadavať náhradu škody za marenie výkonu pracovnej činnosti, ktorú by klient spôsobil svojim konaním, bez ohľadu na dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Cestovná kancelária vylučuje akúkoľvek zodpovednosť v prípade zmeny alebo neposkytnutia zakúpených služieb z dôvodu vyššej moci, na území štátu klienta alebo na území štátu, kde by služba mala byť poskytnutá (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, živelné pohromy, zásahy štátnych orgánov a pod.), následkom čoho by klientovi bolo znemožnené využiť zakúpené služby v rezervovanej ubytovacej jednotke. V takom prípade klient nemá právo na vrátenie uhradenej čiastky, ani ju nie je možné využiť ako akontáciu za náhradné ubytovanie, ktoré by si klient prípadne rezervoval v inej destinácii alebo v inom termíne. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu vyššej moci sa storno poplatok účtuje v súlade s článkom 10.7. Všeobecných podmienok.

15.2. Zmluvné strany súhlasia, že Cestovná kancelária má právo zvýšiť cenu pred začiatkom čerpania zakúpenej služby, ak po potvrdení rezervácie došlo k zmene kurzu zmluvnej valuty o viac ako 5 % alebo k zvýšeniu iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu zakúpenej služby a o ktorých Cestovná kancelária nevedela a ani nemohla vedieť. Klient má právo odstúpiť od zmluvy, ak došlo k zvýšeniu dohodnutej ceny o viac ako 10 %. Klient má v tom prípade právo na vrátenie dovtedy uhradenej čiastky na náklady Cestovnej kancelárie, bez práva na náhradu škody.

 1. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

16.1. Zmluvné strany sa budú snažiť každý spor vyriešiť dohodou. Ak riešenie sporu dohodou nie je možné, zmluvné strany súhlasia, aby pri riešení sporu súdnou cestou bol miestne príslušný súd v Splite.

16.2. Na všetko, čo nie je osobitne stanovené týmito Všeobecnými podmienkami, sa vzťahujú platné právne predpisy Chorvátskej republiky.

16.3. Ak by z akéhokoľvek dôvodu bola spochybnená vierohodnosť prekladu určitého článku Všeobecných podmienok, Cestovná kancelária potvrdzuje, že bude daný článok tlmočiť v súlade s prekladom do jazyka klienta.


V Splite, 10.10.2018

 

 

Plavidlá

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU PLAVIDIEL

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Cestovná kancelária "Adriatic.hr d.o.o.", Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (ďalej: Adriatic.hr), ručí tak za pravdivosť údajov týkajúcich sa charterovej ponuky uverejnenej na internetových stránkach - www.adriatic.hr, ako aj za pravdivosť podmienok, pod ktorými charterové plavidlá ponúka. Adriatic.hr udržiava plavidlá zo svojej ponuky s najvyššou starostlivosťou a garantuje ich technickú spôsobilosť a dobrý stav.

Osoba, ktorá uhradila akontáciu, resp. potvrdila rezerváciu jedného alebo viacerých plavidiel z ponuky Adriatic.hr (ďalej: klient), vstupuje s Adriatic.hr do právneho vzťahu a týmto potvrdzuje, že súhlasí s tu predloženými Všeobecnými podmienkami prenájmu plavidiel, ktoré sa mu pri tejto príležitosti poskytnú k nahliadnutiu. Uverejnené všeobecné podmienky sú právne záväzné tak pre klienta, ako aj pre Adriatic.hr. Tieto všeobecné podmienky sú podkladom pre riešenie prípadných sporov medzi klientom a Adriatic.hr, preto Vás prosíme, aby ste im venovali potrebnú pozornosť.

 1. OBJEDNÁVKY

Objednávky plavidiel sa zadávajú e-mailom, ako aj elektronickou cestou prostredníctvom na to určeného rezervačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach Adriatic.hr alebo osobne v našej cestovnej kancelárii, či v pobočkách partnerských cestovných kancelárií a agentúr, ktoré sú oprávnené predávať služby z ponuky Adriatic.hr. Pri objednávaní je klient povinný poskytnúť údaje požadované v rezervačnom formulári, resp. pri prihlasovaní sa v našej kancelárii alebo v pobočkách partnerských cestovných kancelárií Adriatic.hr je povinný dať k nahliadnutiu všetky doklady potrebné pre vybavenie predpísanej procedúry.

Ak tak klient nevykonal pri objednávaní plavidla, zaväzuje sa najneskôr jeden mesiac pred začatím prenájmu doručiť Adriatic.hr zoznam cestujúcich (crew-list) s celým menom, adresou, dátumom narodenia, ako aj druhom a číslom platného cestovného dokladu každého cestujúceho. V prípade, že klient rezervuje plavidlo bez skipera, potrebné je aj predloženie povolenia (licencie) pre riadenie plavidla.

 1. CENA PRENÁJMU

Ceny plavidiel sú uverejnené v mene EUR. Adriatic.hr si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené ceny, ak dôjde k zmene cien zo strany majiteľov plavidiel.

Všetky zverejnené ceny sa vzťahujú na 7-dňový prenájom, v trvaní od soboty do soboty.

Ceny, zverejnené na stránkach Adriatic.hr sa líšia v závislosti od typu plavidla, roku výroby a zvolenej sezóny prenájmu, a preto sú uvedené osobitne pri každom plavidle.

Zverejnené ceny plavidiel zahŕňajú: technicky bezchybné, čisté a suché plavidlo s plnými nádržami pohonných hmôt a vody (také musia byť aj po vrátení plavidla), používanie plavidla a jeho zariadení, povinné poistenie plavidla, poistenie plavidla nad rámec dohodnutého depozitu, chorvátske plavebné povolenie, chorvátsku licenciu plavidla a ostatné služby uvedené pri prezentácii zakúpeného plavidla na internetovej stránke.

Zverejnené ceny plavidiel nezahŕňajú: výdavky na služby prístavov a kotvenie v materskom prístave počas trvania nájmu, prístavné poplatky, pobytové taxy a ostatné poplatky, dodatočné vybavenie plavidla, výdavky na palivo a ostatné potreby, plat posádky Adriatic.hr a ostatné zvláštne služby, poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu posádky a ostatné služby, ktoré nie sú uvedené pri prezentácii zakúpeného plavidla na internetovej stránke.

Ak dôjde k zmene ceny vybraného plavidla po zaslaní objednávky, ale pred uhradením akontácie, Adriatic.hr sa zaväzuje oznámiť to klientovi ihneď po obdržaní tejto informácie a s jeho súhlasom mu zaslať nové vyúčtovanie.

Ak dôjde k zmene ceny po uhradení akontácie, Adriatic.hr ručí klientovi, že zvyšná čiastka bude uhradená v súlade s vyúčtovaním, na základe ktorého sa klient rozhodol rezervovať vybrané plavidlo.

 1. DYNAMIKA PLATBY

Pre potvrdenie objednávky plavidla klient uhrádza akontáciu vo výške 50 % hodnoty celkového prenájmu. Zvyšnú čiastku do výšky celkového prenájmu uhrádza najneskôr jeden mesiac pred začatím prenájmu.

Rezervované plavidlo môže klient prevziať do užívania len s podmienkou, že riadne uhradil všetky požadované platby.

Uhradením akontácie klient potvrdzuje, že sa v úplnosti oboznámil so všetkými charakteristikami a podmienkami, pod ktorými je vybrané plavidlo ponúkané. Samotnou úhradou akontácie sa všetko, čo je uvedené v týchto podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Adriatic.hr.

 1. PRÁVO KLIENTA NA ZMENU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak si klient praje odstúpiť od rezervácie vybraného plavidla, musí tak učiniť písomnou formou (e-mail, fax alebo pošta).

Dátum, kedy bolo Adriatic.hr doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, je základom pre vyúčtovanie storno poplatkov, a to na nasledujúci spôsob:

 • Pri odstúpení od zmluvy do dvoch mesiacov pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 30 % celkovej ceny prenájmu. Zvyšná čiastka bude vrátená klientovi na náklady príjemcu.
 • Pri odstúpení od zmluvy do jedného mesiaca pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 50 % celkovej ceny prenájmu, resp. ponecháva si celkovú uhradenú sumu.
 • Pri odstúpení od zmluvy v čase kratšom ako jeden mesiac pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 100 % celkovej ceny prenájmu.
 • Pri odstúpení od zmluvy po prevzatí plavidla, Adriatic.hr si ponecháva 100 % celkovej ceny prenájmu a klientovi zaúčtuje všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

Vrátenie zvyšnej sumy sa uskutoční ihneď po stanovení presnej čiastky, ktorú treba vrátiť klientovi. Úhradu je možné vykonať výlučne prevodom na bežný alebo devízový účet klienta. Pri platbe na devízový účet znáša náklady na prevod platby do zahraničia klient.

Ak klient, ktorý odstúpi od rezervácie prenajatého plavidla, nájde pri zrušení rezervácie nového užívateľa tejto rezervácie, ktorý prevezme jeho práva a povinnosti, Adriatic.hr klientovi účtuje len náklady spojené so zmenou.

Pokiaľ klient odstúpi od rezervácie z dôvodu vyššej sily alebo objektívnych dôvodov z jeho strany (úmrtie v rodine, zdravotné dôvody, závažná nehoda,...), uhradená suma sa mu nevráti.

 1. DEPOZIT (KAUCIA)

Pri preberaní plavidla klient skladá zástupcovi Adriatic.hr povinný depozit, ktorým sa garantuje náhrada všetkých možných ujem alebo škôd nastalých počas prenájmu, a to aj v prípade, ak nie sú pokryté poistnou zmluvou. Depozit sa skladá v hotovosti alebo bianco slipom s otlačkom kreditnej karty klienta. Spôsoby úhrady a výška depozitu sú uverejnené na internetovej stránke pri prezentácii zakúpeného plavidla.

Depozit sa vracia klientovi v plnej výške po tom, ako zástupca Adriatic.hr skonštatuje, že plavidlo bolo vrátené v dohodnutom čase a na dohovorenom mieste, v poriadku a nepoškodené, s plnými nádržami vody a pohonných hmôt a s podmienkou, že voči klientovi neexistujú, ani neboli nahlásené, nároky tretích osôb vzťahujúce sa na klienta, a ktoré sú spojené s klientovým používaním zakúpeného plavidla.

V prípade hrubej nedbanlivosti, resp. poškodenia plavidla a/alebo jeho vybavenia, ako aj v prípade straty jeho jedného alebo viacerých dielov, klient znáša všetky náklady. Adriatic.hr si ponecháva čiastku depozitu, ktorá zodpovedá hodnote opravy, obstarania a/alebo kúpy vybavenia či jednotlivých dielov plavidla. Ak kvôli poškodeniu/strate plavidla/vybavenia nie je možné ďalšie prenajímanie plavidla, Adriatic.hr zadrží čiastku depozitu, ktorá zodpovedá stratenému zisku.

Zloženie depozitu je povinné aj v prípadoch, ak sa plavidlo prenajíma so skiperom angažovaným zo strany Adriatic.hr. V tom prípade zložený depozit nie je možné použiť na pokrytie nákladov vzniknutých následkom skiperovej nedbanlivosti a nesprávneho narábania s plavidlom a jeho vybavením.

 1. PREBERANIE PLAVIDLA

Plavidlo sa preberá v dohovorenom čase, od 17.00 do 20.00 hodiny, na dohodnutom mieste.

Ak klient, bez predchádzajúceho oznámenia, neprevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodín od dohovoreného času prebratia, Adriatic.hr je oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy o prenájme plavidla a klient nemá právo na dodatočné požadovanie odškodného.

Ak Adriatic.hr z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná v dohodnutom čase a na dohovorenom mieste odovzdať klientovi rezervované plavidlo, poskytuje sa Adriatic.hr 24-hodinová lehota od dohodnutého času preberania plavidla, aby klientovi dala k dispozícii iné plavidlo rovnakých alebo lepších vlastností. Ak by sa to Adriatic.hr nepodarilo, klient má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie všetkých uskutočnených platieb. Ak sa klient rozhodne čakať na náhradné plavidlo aj dlhšie ako 24 hodín od dohodnutého času preberania plavidla, môže požadovať vrátenie čiastky ekvivalentnej hodnote prenájmu za ten počet dní, počas ktorých nemohol disponovať plavidlom. Zodpovednosť Adriatic.hr za čiastku väčšiu ako je dohodnutá cena nájmu, ako aj akékoľvek iné právo klienta na náhradu škody, sú vylúčené.

Pri preberaní plavidla sa klient zaväzuje odovzdať zástupcovi Adriatic.hr voucher, na ktorom musí byť vyznačené, že celá čiastka prenájmu bola riadne uhradená.

Adriatic.hr sa zaväzuje klientovi odovzdať technicky bezchybné a kompletne vybavené plavidlo s plnými nádržami vody a pohonných hmôt, čisté, v poriadku a suché, pripravené na plavbu.

Klient sa pri preberaní plavidla zaväzuje preskúmať a starostlivo overiť celkový stav plavidla a vybavenia, ako aj odkontrolovať skutočný stav inventáru a vybavenia s existujúcou inventárnou súpiskou. Prípadné námietky je možné podať výlučne pred začiatkom plavby. Eventuálne skryté chyby a nedostatky plavidla a/alebo vybavenia, ktoré Adriatic.hr nemohli byť známe pri odovzdávaní plavidla, ako aj nedostatky a poškodenia, ktoré vzniknú po odovzdaní plavidla, a ktoré Adriatic.hr nemohla predvídať, nedávajú klientovi právo, aby požadoval zníženie ceny prenájmu.

 1. NÁVRAT PLAVIDLA

Klient sa zaväzuje vrátiť plavidlo v dohodnutom čase (najneskôr do 9.00 hodiny ráno), v zmluvou definovanom cieľovom prístave, v poriadku a čisté, s plnými nádržami pohonných hmôt a vody, pripravené na ďalšiu plavbu, resp. v rovnakom stave, v akom ho prevzal.

Ak počas cesty z akéhokoľvek dôvodu nie je možná ďalšia plavba a/alebo je nevyhnutné prekročenie dohodnutého termínu návratu, kvôli prijímaniu ďalších pokynov je potrebné informovať vedúceho základne a Adriatic.hr. Informácia o podaní oznámenia musí byť zapísaná v lodnom denníku. Nepriaznivé poveternostné podmienky neoprávňujú klienta k prekročeniu dohodnutého termínu návratu. Omeškanie je oprávnené len v prípade vyššej moci.

Pri prekročení dohodnutého termínu návratu sa klient zaväzuje, že za každé omeškanie do troch (3) hodín uhradí čiastku denného prenájmu, a za každé omeškanie dlhšie ako tri (3) hodiny a za každý ďalší začatý kalendárny deň omeškania uhradí trojnásobok denného prenájmu, zvýšený o dodatočné náklady, ktoré Adriatic.hr vznikli kvôli omeškaniu odovzdania plavidla. Preto sa odporúča návrat plavidla do cieľového prístavu vo večerných hodinách, deň pred jeho odovzdaním.

V prípade návratu plavidla do prístavu, ktorý nie je dohodnutý ako cieľový prístav, klient hradí Adriatic.hr všetky náklady spojené s transferom plavidla do dohodnutého cieľového prístavu, stanovenú pokutu za omeškanie, ak k nemu došlo, ako aj náhradu za všetky škody, ktoré nie sú pokryté poistnou zmluvou a vznikli počas transferu.

Pri odovzdávaní plavidla zástupca Adriatic.hr uskutoční preverenie celkového stavu plavidla a vybavenia, ako aj porovnanie aktuálneho stavu inventáru a vybavenia s inventárnym súpisom. Klient sa zaväzuje nahlásiť zástupcovi Adriatic.hr všetky eventuálne nedostatky a škody. Ak škoda vznikla na podvodnej časti plavidla alebo je na škodu podozrenie, potrebné je vykonať detailnú obhliadku plavidla najatím potápačov alebo pomocou zdviháku. O spôsobe, ktorým sa vykoná obhliadka, rozhoduje Adriatic.hr a náklady na obhliadku znáša klient.

Ak by sa klient pokúšal zatajiť škodu alebo stratu, ktorá nastala počas prenájmu plavidla, povinný je uhradiť Adriatic.hr pokutu vo výške 300 EUR a nahradiť vzniknutú škodu.

Náklady na stratené alebo poškodené časti plavidla alebo vybavenia, spôsobené nedbanlivosťou alebo nesprávnym používaním zo strany klienta a členov jeho posádky, sa pripisujú na ťarchu klienta. Adriatic.hr pokryje výšku nákladov z depozitu klienta.

Ak plavidlo nie je vrátené v poriadku a čisté, Adriatic.hr uhradí zo zloženého depozitu náklady na čistenie plavidla. Adriatic.hr naúčtuje cenu pohonných hmôt a taktiež aj službu doplnenia pohonných hmôt, ak klient nevráti plavidlo s plnými nádržami.

Počas celého prenájmu ostáva plavidlo vlastníctvom Adriatic.hr alebo majiteľa, s ktorým Adriatic.hr podpísala zmluvu o spolupráci. Až do momentu riadneho odovzdania sa plavidlo pokladá za predmet prenájmu klienta.

 1. PREDĹŽENIE OBDOBIA PRENÁJMU

V prípade, že si klient z akéhokoľvek dôvodu praje predĺžiť obdobie prenájmu, musí sa vrátiť do východiskového prístavu, kontaktovať zástupcu Adriatic.hr a požiadať o písomný súhlas na nový termín vylodenia a cieľový prístav.

 1. LODNÉ DOKLADY

Klient preberá plavidlo do užívania so všetkými platnými dokladmi potrebnými na prenájom (povolenie, prihláška, koncesia...), ako aj s prílohami z lodného fascikla (zoznam správ prístavov, benzínových čerpadiel...). Klient sa zaväzuje, že so všetkými obdržanými dokladmi bude nakladať s osobitnou starostlivosťou.

Pri odovzdávaní plavidla je klient povinný vrátiť aj všetky obdržané doklady a k nim viažúce sa prílohy.

Klient je povinný viesť lodný denník.

 1. POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Adriatic.hr je povinná zabezpečiť poskytnutie zakúpených služieb so starostlivosťou dobrého hostiteľa a zaväzuje sa chrániť práva a záujmy klienta v súlade s dobrými mravmi v cestovnom ruchu.

Adriatic.hr je povinná zabezpečiť, aby boli klientovi v rezervovanom termíne poskytnuté všetky zakúpené služby, a preto nesie zodpovednosť voči klientovi v prípade eventuálneho neposkytnutia zakúpených služieb alebo ich častí.

Adriatic.hr nenesie žiadnu zodpovednosť za zmenu a neposkytnutie zakúpených služieb alebo ich častí z dôvodov spôsobených vyššou mocou (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, ekologické katastrofy, živelné pohromy, zásahy vládnych orgánov a pod.).

 1. POVINNOSTI KLIENTA

Klient sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

 • bude vlastniť platné cestovné doklady. Náklady spojené so stratou a krádežou cestovných dokladov počas cesty nesie klient.
 • si zaobstará a preštuduje tlačený materiál o správnom používaní plavidla.
 • s plavidlom, jeho inventárom a vybavením bude zaobchádzať svedomito a starostlivo a osobitne, že plavidlo nebude viesť pod vplyvom alkoholu alebo narkotík a v každom ohľade sa bude správať zodpovedne, k spokojnosti svojej posádky.
 • sa bude plaviť v hraniciach teritoriálnych vôd Chorvátskej republiky. Opustenie teritoriálneho mora Chorvátskej republiky je možné výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Adriatic.hr.
 • sa nebude plaviť v zónach so zákazom plavby.
 • sa nebude plaviť a plánovať trasu (itinerár) bez predchádzajúceho preštudovania navigačných máp, potenciálnych trás, nautických sprievodcov a ostatných lodných príručiek a osobitne, že sa nebude plaviť v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne preskúmané a zmapované námornými mapami.
 • pri preberaní plavidla bude informovať Adriatic.hr o približnom smere plavby (itineráru), v rozumných časových intervaloch cez mobilný telefón alebo rádio stanicu bude informovať Adriatic.hr o polohe, stave plavidla a jeho posádky, ako aj o prípadných poruchách a škodách.
 • starostlivo naplánuje trasu a bude sa jej dodržiavať tak, aby miesto obratu v smere východiskového prístavu (návrat do východiskového prístavu) bolo vzdialené najviac dva dni plavby od východiskového prístavu, čo činí približne 40 NM (námorných míľ).
 • sa v noci nebude plaviť bez použitia všetkých navigačných svetiel, bude sa plaviť s primeraným sledovaním paluby a potrebnú pozornosť bude venovať potenciálnym prekážkam.
 • sa bude plaviť len pri bezpečných poveternostných podmienkach a dobrej viditeľnosti a bude sa vyhýbať očividne nebezpečným oblastiam.
 • v závislosti od atmosferických podmienok načas zvinie alebo spustí plachty a v záujme zabezpečenia priaznivej plavby nedovolí nepotrebné zaťaženie sťažňov, plachiet a lodných lán.
 • neopustí prístav alebo miesto kotvenia, ak je momentálna sila vetra, alebo sa očakáva, že čoskoro bude, vyššia od 23 uzlov, a ak sú celkové poveternostné podmienky nestabilné.
 • neopustí prístav alebo miesto kotvenia, ak plavidlo alebo niektorá z dôležitých súčastí vybavenia, ako napr. motor, sťažeň, plachty, lodné laná, pumpa na odčerpávanie vody, kotvové zariadenie, kompas, navigačné svetlá, bezpečnostné vybavenie, nie je v poriadku.
 • neopustí prístav, ak prístavné úrady zakázali plavbu, resp. vydali zákaz vyplávania, v prípade nedostatočných zásob paliva, ako aj v prípade ochorenia niektorého člena posádky.
 • plavidlo nebude používať na komerčné účely (preprava tovaru a osôb za úhradu), profesionálny rybolov, školu jachtingu a podobné aktivity.
 • plavidlo nedá do prenájmu, ani ho nedá do užívania tretej osobe.
 • na plavidlo nenalodí väčší počet osôb, než pre aký je plavidlo určené, a že na plavidle nebudú pobývať osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname lodnej posádky.
 • sa nezúčastní regát ani iných súťaží plavidiel bez súhlasu Adriatic.hr.
 • nebude ťahať iné plavidlo, okrem núdzových prípadov.
 • urobí všetky preventívne opatrenia, aby sa vyhol situáciám, v ktorých by bolo potrebné prenajaté plavidlo ťahať. Ak by však taká situácia nastala, cenu odtiahnutia je potrebné dohodnúť s kapitánom druhého plavidla skôr, ako bude prenajaté plavidlo odtiahnuté, a taktiež treba žiadať súhlas Adriatic.hr.
 • bude rešpektovať colné a ostatné predpisy, nariadenia Chorvátskej republiky a na plavidlo neprinesie žiadne nedeklarované predmety.
 • sa on sám, ako aj ostatní členovia posádky, bude správať v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a predpismi Chorvátskej republiky, osobitne bude rešpektovať zákony o love rýb, zákony o podvodnom rybolove a na plavidle nebude zadržiavať žiadne archeologicky cenné predmety.
 • súhlasí so zrušením zmluvy o prenájme plavidla, ak by sa zistilo, že niektorý z členov posádky porušil niektorý platný predpis a/alebo zákon Chorvátskej republiky. V tom prípade môže Adriatic.hr voľne disponovať plavidlom, a to bez akéhokoľvek práva na náhradu škody zo strany klienta. Ďalej sa osobitne zdôrazňuje, že v takomto prípade je Adriatic.hr oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti voči nadriadeným štátnym orgánom a plnú zodpovednosť za spôsobené priestupky a/alebo trestné činy nesie pred nadriadenými orgánmi sám klient.
 • preberie zodpovednosť a nahradí Adriatic.hr všetky náklady, pri ktorých by sa zistilo, že sú zapríčinené činnosťou a nedbalosťou zo strany klienta a Adriatic.hr za ne hmotne a trestne zodpovedá tretej strane.
 • zodpovednosť klienta za porušenie pravidiel plavby a ostatných predpisov počas prenájmu plavidla sa nekončí uplynutím doby prenájmu.
 • v prípade havárie plavidla, nehody alebo prasklín na plavidle zaznamená sled udalostí, ihneď informuje Adriatic.hr a najbližšej správe prístavu nahlási námornú nehodu, o čom si vyžiada potvrdenie od kapitána správy prístavu, lekára alebo nadriadeného orgánu.
 • že v prípade poruchy na lodi alebo lodnom vybavení, ktorá nastala v dôsledku prirodzeného opotrebenia plavidla/vybavenia, ihneď informuje Adriatic.hr. Adriatic.hr sa zaväzuje odstrániť poruchu v lehote do 24 hodín od prijatia oznámenia. Ak Adriatic.hr odstráni poruchu v lehote do 24 hodín, klient nemá právo na žiadne odškodnenie. Čísla telefónu, na ktorých je možné oznámiť poruchu, sa nachádzajú v dokumentácii lode.
 • každú škodu, ktorá vznikla následkom nesvedomitého nakladania a nedbalosti klienta, a ktorá nie je krytá poistením, ale Adriatic.hr za ňu zodpovedá tretej strane, klient v plnej výške nahradí Adriatic.hr.
 • v prípade zmiznutia plavidla a príslušného vybavenia, nemožnosti riadenia plavidla, ako aj v prípade odobratia plavidla, konfiškácie alebo vydania zákazu plavby zo strany štátnych orgánov alebo tretích osôb, ihneď informuje kompetentné orgány a Adriatic.hr a o udalosti si vyžiada kópiu policajnej zápisnice.
 • na seba preberá plnú a výlučnú zodpovednosť v prípade konfiškácie plavidla so strany kompetentných štátnych orgánov v prípade nepovolenej alebo ilegálnej činnosti (komerčný rybolov, výlov antikvárnych predmetov z morského dna...) vykonávanej s použitím plavidla počas doby prenájmu.
 • sám nesie zodpovednosť v prípade znečistenia mora pri plnení palivových nádrží alebo odloženia smetí a odpadu mimo na tento účel určených miest.
 • každý deň overí množstvo oleja v motore. Za škody a ujmy, ktoré nastanú v dôsledku nedostatku oleja v motore, nesie zodpovednosť klient.
 • bude korektne viesť lodný denník a po uplynutí doby prenájmu ho zanechá na plavidle.
 • domáce zvieratá (psov, mačky, vtáky,...) nalodí na plavidlo len s predchádzajúcim súhlasom Adriatic.hr. Pobyt domácich zvierat na plavidlách nie je povolený. Výnimky sú možné len po predchádzajúcom dohovore.

Hmotnú a trestnú zodpovednosť za konanie, ktoré nie je v súlade s tu prevzatými povinnosťami, znáša výlučne sám klient.

 1. POVOLENIE NA RIADENIE PLAVIDLA

Klient musí mať potrebné námornícke znalosti a zručnosti, resp. platné povolenie na riadenie plavidla na otvorenom mori, ako aj osvedčenie o vykonaní skúšky z rádiokomunikácie. Ak klient nedisponuje požadovanými dokladmi, znalosťami a zručnosťami, zaväzuje sa, že zabezpečí, aby plavidlo riadil výlučne ten člen posádky, ktorý ich má.

Adriatic.hr môže žiadať od klienta alebo od osoby, ktorú klient určil za skipera, aby v prítomnosti zástupcu Adriatic.hr plavbou na mori preukázal svoje znalosti a zručnosti. Náklady na testovanie nesie klient. Čas potrebný na testovanie sa zahŕňa do doby prenájmu plavidla.

Ak zástupca Adriatic.hr počas testovania skonštatuje, že klient, resp. skiper určený klientom, nemá dostatočné znalosti, skúsenosti a/alebo platné povolenia na plavbu, Adriatic.hr pridelí posádke vlastného skipera, ktorého služby budú hradené podľa úradného cenníka. Ak klient nesúhlasí s prideleným skiperom, Adriatic.hr má právo zabrániť vyplávaniu lode, odstúpiť od zmluvy a ponechať si plnú výšku uhradeného nájomného. Klient nemá právo na náhradu škody.

Ak klient vopred vie, že bude potrebovať služby Adriatic.hr skipera, je povinný informovať o tom pracovníkov Adriatic.hr pri objednávke.

 1. POISTENIE

Poistenie sa riadi podmienkami stanovenými poisťovacou spoločnosťou, u ktorej majiteľ alebo Adriatic.hr poistil plavidlo.

Plavidlo má poistenie na škody spôsobené tretím osobám a poistenie zodpovednosti voči tretím osobám do výšky hodnoty plavidla (povinné poistenie) a havarijné poistenie na prihlásenú hodnotu plavidla na riziká podľa poistnej zmluvy. Havarijné poistenie pokrýva škody prekračujúce čiastku depozitu, ktoré nastali pôsobením vyššej moci, ale nie škody spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.

Klient, posádka plavidla a ich osobný majetok nie sú poistení, preto odporúčame, aby si klient takéto poistenie zabezpečil dodatočne.

Všetky škody a/alebo ujmy musia byť pracovníkovi agentúry Adriatic.hr nahlásené ihneď po ich vzniku. Pri väčších haváriách, ako aj pri spoluúčasti viacerých plavidiel, je potrebné nahlásiť udalosť aj príslušnej správe prístavu a žiadať od nej potrebné doklady, ktoré budú následne odovzdané poisťovacej spoločnosti. Škody pokryté poistnou zmluvou, ktoré však neboli ihneď nahlásené Adriatic.hr, kompetentným orgánom, resp. poisťovacej spoločnosti, ako aj škody, ku ktorým neexistuje potrebná dokumentácia, v súlade s poistnými podmienkami nebudú uznané a v plnej výške za ne vlastným majetkom zodpovedá klient.

Pri poškodení plavidla je klient povinný niesť náklady v súlade s danými poistnými podmienkami havarijného poistenia len do výšky depozitu. Náklady spojené s poškodením plavidla a/alebo jeho vybavenia, ktoré vznikli hrubou nedbanlivosťou a/alebo stratou jedného alebo viacerých častí vybavenia, klient nesie v plnej výške.

Plachty nie sú poistené a náklady spojené s poškodením plachiet nesie klient. Klient je zbavený zodpovednosti za škodu len v prípade prirodzeného opotrebenia plachiet alebo v prípade poškodenia spôsobeného zlomením sťažňa.

Poškodenia motora, spôsobené nedostatkom oleja v motore, poistná zmluva nepokrýva a všetky náklady spojené s poškodením motora hradí sám klient.

Klient preberá hmotnú zodpovednosť za škody vzniknuté pri kotvení a pristávaní v prístavoch, ktoré sú považované za nespoľahlivé.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS PRENÁJMU PLAVIDLA

Všetky škody alebo nedostatky, ktoré vznikli alebo sa objavili v čase, kým za plavidlo zodpovedal klient, a ktoré nie sú následkom prirodzeného opotrebenia plavidla, hradí klient osobne. Pred začatím samotnej opravy sa klient musí dohodnúť s Adriatic.hr o technickej odôvodnenosti opravy.

Všetky škody alebo nedostatky, ktoré vznikli alebo sa objavili v čase, kým za plavidlo zodpovedal klient, a ktoré sú následkom prirodzeného opotrebenia plavidla, pokrýva Adriatic.hr. Pred začatím samotnej opravy sa klient musí dohodnúť s Adriatic.hr o finančnej a technickej odôvodnenosti opravy. Klient na mieste hradí účet, ktorý uschová, aby mu mohol byť v plnej výške refundovaný po odovzdaní plavidla.

 1. PRASKLINY A POŠKODENIA

Klient sa zaväzuje oboznámiť Adriatic.hr o všetkých prasklinách a poškodeniach ihneď po ich vzniku, a to bez ohľadu na príčinu vzniku. Adriatic.hr klienta poučí o spôsobe vykonania potrebných prác a/alebo výmeny vybavenia. Neoprávnené opravy a výmeny častí vybavenia budú uskutočnené na náklady klienta.

 1. STRATA MAJETKU

Adriatic.hr nezodpovedá za stratu a/alebo poškodenie majetku klienta a ostatných členov posádky, ako ani cudzieho majetku, odloženého a uschovaného na plavidle, v operatívnom vozidle, v kancelárii Adriatic.hr alebo majiteľa plavidla. Úhradou požadovanej akontácie a súhlasom so Všeobecnými podmienkami prenájmu plavidiel sa klient zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči Adriatic.hr alebo majiteľovi v prípade straty a/alebo poškodenia vlastného a/alebo cudzieho majetku.

 1. FOTOGRAFIE PLAVIDLA

V prípade, že fotografie plavidiel uverejnené na našich internetových stránkach majú ochrannú značku Adriatic.hr, ide o fotografie presne toho plavidla, na ktorom bude klient ubytovaný.

Osobitne pripomíname, že fotografie plavidiel, ktoré sú uverejnené na našich internetových stránkach a nemajú ochrannú značku Adriatic.hr, nie sú fotografiami plavidla, na ktorom bude klient ubytovaný. Ide len o ilustračné fotografie výrobcu plavidla týkajúce sa modelu, ktorý si klient prenajíma. Fotografie plavidla sú publikované výlučne na orientačné účely ako pomoc našim klientom. Pri obhliadke stavu plavidla môže klient zaznamenať určité odchýlky od predložených fotografií (súvisiace s úrovňou vybavenia plavidla a/alebo rokom výroby), avšak akákoľvek odchýlka skutočného stavu od fotografií prezentovaných na internete nemôže byť dôvodom, aby klient požadoval náhradné plavidlo alebo akúkoľvek formu náhrady škody, pokiaľ konkrétny model ponúknutého plavidla zodpovedá prenajatému modelu plavidla.

Klientovi odporúčame, aby sa pri príležitosti rezervácie plavidla informoval o všetkých jeho detailoch, ktoré sú pre neho zvlášť dôležité.

Pri prezentácii plavidiel z našej ponuky predkladáme v závislosti od počtu kajút aj nákresy všetkých variant prezentovaného modelu plavidla. Adriatic.hr sa zaväzuje viditeľne označiť počet kajút. Klient je povinný venovať pozornosť skutočnému počtu kajút plavidla, ktoré si prenajíma. Týmto je vylúčená možnosť neskorších reklamácií zo strany klienta z dôvodu pridelenia plavidla s menším počtom kajút ako je uvedené v nákrese plavidla, ktorý je prezentovaný na internete.

 1. REKLAMÁCIE

Každý klient má právo na reklamáciu, ak si myslí, že zakúpené služby mu boli poskytnuté neúplne a/alebo nekvalitne. Klient môže žiadať primerané odškodnenie výlučne vtedy, ak pri návrate plavidla (check-out) podá písomnú reklamáciu a priloží k nej celú potrebnú dokumentáciu. Písomná reklamácia musí byť podpísaná obojstranne: zo strany klienta a zástupcu Adriatic.hr. Dodatočne obdržané reklamácie alebo reklamácie s neúplnou dokumentáciou nebude Adriatic.hr brať do úvahy.

Adriatic.hr je povinná na prijatú reklamáciu odpovedať písomne do sedem (7) dní od jej prijatia. Adriatic.hr môže oddialiť lehotu riešenia reklamácie najviac o sedem (7) dodatočných dní z dôvodu zhromažďovania informácií a preverenia dôvodov reklamácie u osôb, ktorých sa priamo alebo nepriamo predmetná reklamácia dotýka.

Klient sa zrieka sprostredkovania akejkoľvek druhej osoby, arbitráže UHPA (Združenia chorvátskych cestovných kancelárií), súdu alebo poskytovania informácií médiám dovtedy, kým Adriatic.hr nevydá rozhodnutie o reklamácii. Ak by klient postupoval v rozpore s týmto článkom, stráca bez ohľadu na oprávnenosť svojich nárokov, kvôli porušeniu procedúry, právo na náhradu škody a Adriatic.hr má právo žiadať náhradu škody, ktorú by mu takýto klientov postup spôsobil.

Výška náhrady na základe reklamácie môže dosiahnuť maximálne hodnotu reklamovanej časti služieb a nemôže pokrývať už využité služby, ako ani celkovú čiastku prenájmu. Klient sa vopred vzdáva práva na vymáhanie akéhokoľvek súvisiaceho materiálneho alebo nemateriálneho odškodného (napr. bankové náklady za zasielanie peňazí, náklady na telefón, dodatočné náklady za spotrebu pohonných hmôt, stratu času, nadmerný stres, duševnú bolesť...).

 1. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Ak klient nie je spokojný s rozhodnutím cestovnej kancelárie a nie je schopný s cestovnou kanceláriou nájsť spoločné riešenie formou dohody, má právo na riešenie sporu súdnou cestou.

V takom prípade sa dojednáva príslušnosť súdu v Splite s aplikáciou právnych predpisov Chorvátskej republiky.


V Splite, 01.12.2018.

 

 

Prenájom vozidiel

Všeobecné podmienky prenájmu vozidiel

1. Podmienky prenájmu


 1. a) Vodičský preukaz

  Vodič musí najmenej dva roky vlastniť platný vodičský preukaz.

  Minimálny vek a vlastníctvo vodičského preukazu v Chorvátsku je: 
 • 21 rokov/2 roky pre skupinu vozidiel ECMR a vyššie
 • 25 rokov/2 roky pre skupiny vozidiel ITMR, SDMR, SDAR, SVMR, FDAR, PDAR, FVMR a XFAR.

 1. b) Prenájom s prejazdom štátnej hranice (teritoriálne obmedzenia)
  Nie je povolené cestovať do Macedónska, Grécka, Rumunska, Bulharska, Poľska, Ruska, všetkých bývalých republík ZSSR, Turecka a Albánska.
 2. Úhrada prenájmu vozidla


Klient môže celkovú cenu prenájmu vozidla uhradiť bankovým prevodom na účet cestovnej kancelárie alebo kreditnou kartou. Pri preberaní vozidla sa klient musí preukázať platným voucherom, v ktorom sú uvedené všetky parametre rezervácie.

Okrem vouchera, musí klient ako kauciu predložiť aj údaje o kreditnej karte. Akceptujú sa nasledujúce kreditné karty: Eurocard, Mastercard, Visa, Diners Club a American Express.

 1. Príplatky
 • Detská sedačka
  6,30 €/deň (s DPH)


 • GPS navigácia
  10 €/deň (s DPH)


 • WUG poistenie (poistenie pneumatík, podvozku a skiel vozidla)
  3 €/deň (s DPH)


 • CBC (prejazd štátnej hranice)
  10 €/deň (s DPH)


 • Náklady na dotankovanie pohonných hmôt
  Vozidlo sa odovzdáva na prenájom s plne natankovanou nádržou a tak ho treba aj vrátiť. V opačnom prípade bude klientovi zaúčtovaný poplatok 2,50 € za liter benzínu (bez DPH) a 2,50 € za liter nafty (bez DPH) plus poplatok za dotankovanie nádrže vo výške 10 € (bez DPH). Tieto poplatky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.


 • Dodatočný vodič
  6,30 €/deň (s DPH)


 • Check-in a check-out
  Počas otváracej doby pobočiek (07:00 hod. – 20:00 hod.): 0 €
  Mimo otváracej doby pobočiek: 35 € (s DPH)

 

 1. Preberanie vozidla


Klient preberá vozidlo v pobočke, ktorú uviedol v požiadavke na rezerváciu. Pracovný čas všetkých pobočiek je počas celého roku od 07:00 hod. do 20:00 hod.

 1. Poistenie vozidla


Poistenie pokrýva: 

 • Osobné poistenie pre prípad nehody (PAI) - je zahrnuté v cene prenájmu. Poistenie poskytuje dodatočnú ochranu a osobitné výhody pre vodiča a spolucestujúcich vo vozidle. Vzťahuje sa na smrť alebo zranenie pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo počas prenájmu vozidla. Pri poistení platia podmienky našej poisťovne.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu (TI) - je zahrnuté v cene prenájmu. Poistenie prenajatého vozidla pokrýva zodpovednosť za škodu voči tretej osobe. Platnosť poistenia je obmedzená na Európu. Osoba, ktorá prenajíma vozidlo, je zodpovedná za škodu do maximálnej výšky zodpovednosti za škody pri dopravnej nehode, ktorú sama spôsobila, škodu spôsobenú parkovaním, odcudzením alebo akúkoľvek inú škodu, ktorú spôsobila tretia strana. Poistenie nepokrýva používanie vozidla na prevoz nebezpečného tovaru. Poistenie je neplatné v prípade, ak vozidlo používa neoprávnený vodič alebo ak vodič vozidla nevlastní platný vodičský preukaz.
 • Havarijné poistenie so spoluúčasťou na škode (CDW) - je zahrnuté v cene prenájmu.
 • Poistenie proti odcudzeniu vozidla (TP) - je zahrnuté v cene prenájmu.

 Poistenie nepokrýva:

Top Cover CDW poistenie ponúka možnosť zníženia spoluúčasti na škode. Ak si klient priplatí Top Cover CDW poistenie a škoda vzniknutá na vozidle nebude zdokumentovaná úradným policajným vyhlásením alebo Európskym vyhlásením o nehode, klient bude povinný niesť zodpovednosť za škodu vzniknutú na vozidle a poplatok mu bude vyúčtovaný v súlade so vzniknutou škodou.

 • Nedbalosť vodiča
  Akákoľvek škoda vzniknutá na vozidle z dôvodu nedbalosti vodiča (poškodenie spojky, škoda vzniknutá následkom jazdy po neasfaltovanej ceste, parkovanie vozidla na vysokých chodníkoch atď.) bude klientovi naúčtovaná v PLNEJ VÝŠKE NÁKLADOV NA OPRAVU.
 • Nesprávny druh pohonných hmôt
  Ak klient pri tankovaní používal nesprávny druh pohonných hmôt, bude mu naúčtovaný poplatok vo výške 200 € + DPH (alebo mu bude naúčtovaná PLNÁ VÝŠKA NÁKLADOV NA OPRAVU).
 • Pokuty za nesprávne parkovanie a prekročenie rýchlosti
  Klientovi bude naúčtovaná plná výška pokuty za nesprávne parkovanie a prekročenie rýchlosti a tiež aj administratívny poplatok vo výške 15 € (s DPH).
 • Stav vnútrajška vozidla
  Ak klient vozidlo vráti v neprijateľnom stave a vnútorné vybavenie vozidla je znečistené natoľko, že si vyžaduje dodatočné čistenie alebo opravu (škody na sedadlách spôsobené cigaretami atď.), klientovi bude naúčtovaný MINIMÁLNY poplatok za "dodatočné čistenie" vo výške 50 € + DPH.
 • Strata kľúčov alebo dokladov od vozidla
  Za stratu kľúčov alebo dokladov od vozidla bude klientovi naúčtovaný poplatok 250 € (s DPH).
 • SCDW poistenie
  Ak klient k dennému nájmu pripláca aj voliteľné SCDW poistenie, oslobodzuje sa zodpovednosti za škodu. Klient však musí vozidlo používať zodpovedne, musí sa oň starať podľa predpisov, zamykať ho, parkovať ho na bezpečnom mieste, keď ho nepoužíva a nenechávať vo vozidle nijaké cenné predmety. Klient musí používať správny druh pohonných hmôt a preverovať stav oleja a ostatných kvapalín v motore po každom prejdení 1000 kilometrov. Bez ohľadu na to, či si klient priplatil toto poistenie, CDW a SCDW poistenie nepokrýva stratu kľúčov a dokladov od vozidla, poškodenie ("zhorenie") spojky, poškodenie alebo zničenie pneumatík, diskov kolies, stratu alebo poškodenie puklíc kolies, poškodenie podvozku v dôsledku jazdy po neasfaltovaných cestách, akékoľvek poškodenie motora v dôsledku chýbajúceho motorového oleja alebo použitia nesprávneho druhu pohonných hmôt, poškodenie vnútorného vybavenia vozidla alebo akékoľvek poškodenie spôsobené nedbalosťou klienta.

 V prípade nehody alebo poškodenia vozidla:

V prípade akéhokoľvek väčšieho poškodenia vozidla, ak stav vozidla nedovoľuje ďalšiu jazdu, alebo v prípade odcudzenia vozidla, klient je povinný zavolať políciu a vyžiadať si policajnú zápisnicu o škode vzniknutej na vozidle. V prípade menšej nehody, pri ktorej na oboch stranách nedošlo k zraneniu účastníkov nehody, nie je potrebná prítomnosť polície. V tom prípade je však potrebné vyplniť Európske vyhlásenie o nehode (formuláre sa nachádzajú v priehradke na dokumenty v každom vozidle).

Formulár Vyhlásenia musia vyplniť a podpísať všetci účastníci nehody (aj z ostatných vozidiel) a klient ho musí predložiť spolu s písomným vyhlásením vodiča, v ktorom je detailne opísaná príčina dopravnej nehody (toto vyhlásenie môže byť akceptované len ak je napísané v chorvátčine, angličtine alebo v nemčine).

Ak klient vráti vozidlo bez policajnej zápisnice alebo bez Európskeho vyhlásenia o nehode a písomného vyhlásenia vodiča, bude mu naúčtovaná plná výška škody.

V prípade smrti poistné krytie činí 6.850,00 €, v prípade invalidity poistenie pokrýva čiastku 13.700,00 €.

 1. Vrátenie vozidla


Ak klient prevezme vozidlo v jednej pobočke v Chorvátsku a vracia ho v tej istej pobočke, nebude mu účtovaný žiadny príplatok za vrátenie vozidla.

Ak klient prevezme vozidlo v jednej pobočke v Chorvátsku a v lehote 1 - 3 dni ho vráti v inej pobočke v Chorvátsku, denná cena nájmu sa zvyšuje o 30 %.

Ak klient prevezme vozidlo v jednej pobočke v Chorvátsku a v lehote 4 a viac dní ho vráti v inej pobočke v Chorvátsku, nebude mu účtovaný žiadny príplatok za vrátenie vozidla.

 

 

Používanie internetovej stránky

 1. VZNIK ZMLUVY MEDZI CESTOVNOU KANCELÁRIOU "ADRIATIC.HR" A UŽÍVATEĽOM WEB STRÁNOK

  Pravidlá a podmienky užívania, ako aj prijateľné spôsoby správania sa užívateľa internetových stránok Adriatic.hr, jestvujú kvôli ochrane užívateľov služieb Adriatic.hr, cestovnej kancelárie Adriatic.hr a ostatných užívateľov internetovej siete pred nezodpovednými, znepokojivými, rušivými a v krajnom prípade aj nezákonnými aktivitami. Rešpektovaním podmienok užívania zabezpečíte sebe aj ostatným užívateľom príjemnejšie a hodnotnejšie využívanie služieb Adriatic.hr.

  Užívaním týchto web stránok, resp. ktorejkoľvek služby z ponuky «Adriatic.hr», prijímate tu uvedené pravidlá a podmienky užívania. Preto Vás prosíme, aby ste si podmienky užívania pozorne prečítali a dodržiavali ich, pretože ich nedodržiavaním nesiete následky stanovené zákonom, resp. touto zmluvou. Ak s pravidlami a podmienkami užívania týchto stránok nesúhlasíte, žiadame Vás, aby ste ich nevyužívali.

 2. OBSAH WEB-u

  Obsah a servis na internetových stránkach Adriatic.hr je v súlade s podmienkami, ktoré určuje táto zmluva, k dispozícii užívateľom, návštevníkom a obchodným partnerom. Obsah a servis týchto stránok je v prvom rade určený všetkým, ktorí sú zainteresovaní na možnostiach a rozvoji chorvátskeho cestovného ruchu.

  Obsah a servis na internetových stránkach Adriatic.hr je v súlade s podmienkami, ktoré určuje táto zmluva, k dispozícii užívateľom, návštevníkom a obchodným partnerom. Obsah a servis týchto stránok je v prvom rade určený všetkým, ktorí sú zainteresovaní na možnostiach a rozvoji chorvátskeho cestovného ruchu.

  Osobitnú pozornosť venujeme kvalitnej prezentácii Adriatic.hr kapacít privátneho ubytovania. Množstvo detailných informácií a fotografií, vzťahujúcich sa na objekt, interiér každej ubytovacej jednotky v objekte, terasu, balkón, výhľad z objektu, okolie a dvor, parkovisko, najbližšiu pláž pri objekte a najkrajšiu pláž v letovisku, na pobrežie miesta, v ktorom sa objekt nachádza, ako aj 3D ukážka každej ubytovacej jednotky, poskytujú reálny pohľad na želanú ubytovaciu kapacitu a ako také sú najlepšou garanciou odstránenia nepríjemných prekvapení po príchode na miesto pobytu.

 3. PRESNOSŤ A PRAVDIVOSŤ INFORMÁCIÍ

  Adriatic.hr sa zaväzuje podniknúť všetky rozumné opatrenia pre spoľahlivé poskytnutie presných a kvalitných informácií. Touto cestou však oboznamujeme užívateľa so skutočnosťou, že omyly, chyby a oneskorenia v aktualizácii údajov, ako aj typografické chyby sa môžu vyskytnúť aj bez zodpovednosti Adriatic.hr.

  So zreteľom na skutočnosť, že všetky informácie, údaje a fotografie vzťahujúce sa na privátne ubytovanie zhromažďujú pracovníci Adriatic.hr a v súlade so všeobecnými podmienkami poskytovania ubytovacích služieb v privátnych kapacitách fyzických osôb, zodpovednosť za omyly, chyby a oneskorenia v aktualizácii údajov tejto časti web-u preberá Adriatic.hr na seba.

 4. OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE DOSTUPNÝCH ÚDAJOV

  Tento web je určený výlučne pre Vaše osobné a nekomerčné použitie. Akékoľvek zmeny, rozmnožovanie, distribúcia, priame prenášanie, premietanie, predvádzanie, reprodukcia, publikovanie, privlastňovanie, vytváranie derivátov, poskytovanie informácií, softwaru, výrobkov alebo služieb vo vlastníctve tohoto webu je zakázané. Výnimku tvorí komerčné využívanie web stránky zo strany partnerov Adriatic.hr dohodnuté zvláštnou zmluvou o spolupráci.

 5. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

  Cestovná kancelária «Adriatic.hr» je výlučným vlastníkom ideového a realizovaného projektu a všetky softwarové aplikácie na stránkach www.adriatic.hr sú majetkom Adriatic.hr a jej partnerov. Autorom všetkých informácií na portáli je Adriatic.hr v spolupráci so svojimi partnermi. Časti, ktoré nie sú vlastníctvom Adriatic.hr budú osobitne zvýraznené a označené. Ak si všimnete nejaké narušenie autorských práv, prosíme Vás, aby ste nám túto skutočnosť oznámili na e-mailovú adresu: webmaster@adriatic.hr.

  Všetky fotografie, a osobitne fotografie, na ktorých je vyznačený ochranný znak Adriatic.hr, sú výlučným vlastníctvom Adriatic.hr. Autorské práva na všetky materiály, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach, patria Adriatic.hr. Užívateľ a návštevník Adriatic.hr nesmie bez vedomia a písomného povolenia Adriatic.hr kopírovať alebo používať informácie na komerčné účely. Všetky práva sú zachované. Súhlas na používanie týchto materiálov sa dáva mediálnym subjektom a iným cestovným kanceláriám - partnerom výlučne na propagačné, redakčné a informačné účely publikovania v novinách, časopisoch a elektronických médiách, ako aj na internetových stránkach našich partnerských cestovných kancelárií, v súlade so zmluvou uzatvorenou s Adriatic.hr. Iné použitie materiálov z internetových stránok Adriatic.hr nie je povolené. Používaním materiálov z internetových stránok sa mediálni užívatelia aj partnerské cestovné kancelárie zaväzujú v úplnosti dodržiavať tu stanovené obmedzenia, podmienky a požiadavky, pokiaľ nie je osobitnou zmluvou stanovené inak.

 6. OCHRANA SÚKROMIA

  Vaše súkromie a komunikácia s Adriatic.hr má plnú ochranu. Vaše osobné údaje žiadame len v prípade, keď prejavíte záujem o úhradu zálohovej platby, resp. o konečné potvrdenie rezervácie, aby sme mohli realizovanú platbu za prihlásené ubytovanie evidovať pod Vašim menom a poslať Vám všetky potrebné doklady na Vašu domácu adresu. Všetky Vaše osobné údaje budú postúpené len poskytovateľovi služieb v ubytovacej jednotke, ktorú ste si prostredníctvom nášho systému rezervovali.

  Touto cestou Vám chceme oznámiť, že Vaše údaje budú použité tak, aby sme Vás priebežne informovali o všetkých relevantných zmenách, ktoré sa na stránkach Adriatic.hr uskutočnia. Ak si neželáte prijímať žiadne správy o zmenách, výhodách a špeciálnych ponukách na stránkach Adriatic.hr, prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali.

 7. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

  Kvôli bezpečnosti údajov na internetových stránkach Adriatic.hr sme do nášho počítačového systému nainštalovali programy, ktoré sledujú návštevy siete a dokážu rozoznať neoprávnené pokusy o odoslanie alebo zmenu údajov, ako aj pokusy, ktoré by mohli nejakým iným spôsobom zapríčiniť škodu. Neoprávnené pokusy o odoslanie alebo zmenu údajov na tejto lokácii sú prísne zakázané a proti porušovateľom sa budú uplatňovať sankcie stanovené zákonom alebo týmito podmienkami.

  Adriatic.hr neručí za bezpečnosť a zachovanie súkromia pri správach posielaných elektronickou poštou z dôvodu možnej nespoľahlivosti tohoto média.

 8. ZAKÁZANÉ ALEBO NEPOVOLENÉ POUŽÍVANIE

  Používaním týchto web stránkach sa zaväzujete, že údaje a informácie, a osobitne fotografie, ako aj akékoľvek iné materiály vo vlastníctve Adriatic.hr alebo jeho partnerov, nebudete používať na zákonom zakázané alebo týmito podmienkami nepovolené činnosti alebo účely.

 9. PREPOJENIA NA TRETIE STRÁNKY

  Tieto internetové stránky obsahujú aj prepojenia na internetové stránky, ktoré sú pod dohľadom iných fyzických alebo právnických osôb. Tieto prepojenia sú dostupné len ako odporúčania, resp. ako potenciálny prameň dodatočných a obšírnejších informácií. Nakoľko Adriatic.hr nemá žiadny vplyv na ich redakčnú politiku, touto zmluvou sa zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za ich obsah, ako aj za pravdivosť a presnosť informácií, ktoré sa na nich nachádzajú.

 10. ZMENA PODMIENOK UŽÍVANIA

  Adriatic.hr si ponecháva právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť tieto podmienky užívania. Zmeny vstupujú do platnosti okamžite po zverejnení. Návštevníci sú povinní sledovať tieto zmeny a v pravý čas sa im prispôsobiť.

  Táto zmluva je platná, kým od nej jedna zo zmluvných stránok neodstúpi. Vy môžete od zmluvy odstúpiť v ktoromkoľvek momente tak, že prestanete užívať túto internetovú stránku a zničíte všetky materiály, ktoré ste z nej "stiahli", vytlačili alebo akýmkoľvek iným spôsobom uchovali.

 11. OSOBITNÉ USTANOVENIA

  Užívateľ súhlasí s tým, že táto zmluva môže byť prenesená na inú osobu.

 12. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

  Pre výklad a aplikáciu právnych otázok, vzťahujúcich sa na podmienky používania materiálov zverejnených na web stránkach Adriatic.hr, je príslušné chorvátske právo. Pre riešení všetkých právnych sporov, ktoré vznikli v dôsledku používania predmetných materiálov, je výlučne príslušný súd v Splite.


V Trogire, 25. januára 2001